• Motie CMB voor openstelling Steinerbos aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 februari heeft CMB een motie ingediend om 
de BV Steinerbos er toe te bewegen om het parkgedeelte van het Steinerbos voor iedereen gratis toegankelijk te maken in het winterseizoen.
In deze periode vind er geen exploitaitie plaats van het parkgedeelte en omdat de inwoners van Stein jaarlijks voldoende betalen voor het Steinerbos is CMB van mening dat het bos in die periode optimaal benut kan worden als wandelgebied. Openstellen van het bos kan tevens een positief effect hebben op de exploitatie van de Brasserie.

De motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee hoopt CMB te kunnen voldoen aan de wens van veel bewoners, die middels een ingediende petitie (waarbij honderden handtekeningen werden overlegd) ook hebben gevraagd voor openstelling van het bos.

Hieronder kunt u de motie inzien.

MOTIE

(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam indiener: J.I.J. (Nancy) Kloosterhof-Martens, raadslid CMB

Namen ondersteuners: Jac Meijers, Jean de Vries, Chantal Meijers, Huub Driessen (fractie CMB)

Raadsvergadering: 1 februari 2018

Nr. agendapunt:

Onderwerp: Openstelling Steinerbos voor publiek buiten zomerseizoen

 De raad van de gemeente Stein,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad op initiatief van de bevolking via een handtekeningenactie uitdrukkelijk wordt verzocht het Steinerbos -wederom- in het winterseizoen open te stellen;
 • Dergelijke initiatieven een uitdrukkelijk signaal voor onze raad vormen;
 • Het Steinerbos een niet meer te missen basisvoorziening is voor onze inwoners;
 • De gemeente en haar inwoners jaarlijks voldoende betalen om dit ook in stand te kunnen houden;
 • De raad daarmee onderkent dat het Steinerbos belangrijk is voor haar inwoners en altijd optimaal benut moet kunnen worden door onze inwoners;
 • De gebruiksmogelijkheden daarom ook in het winterseizoen (periode oktober t/m maart) beschikbaar moeten zijn;
 • Daardoor het gehele Steinerbos in het winterseizoen overdag gratis bereikbaar en geopend dient te zijn voor mensen en dieren, zoals dat tot op heden ook altijd het geval is geweest;
 • Ongeacht wie met de uitvoering belast is;
 • Hier al herhaalde keren via vragen e.d. door raadsleden om verzocht is;
 • Gelet op de handtekeningenactie het nu echt tijd is om feitelijk en gezamenlijk als raad actie te ondernemen;

Het college daarom verzoekt::

 1. Met spoed in overleg te treden met de BV Steinerbos en de openingstelling van het park nog dit winterseizoen vanaf volgende week in te laten gaan (week 7 in 2018);
 2. De raad met spoed in kennis te stellen van het bereikte resultaat.

 

(Naam en handtekening van de indiener)

J.I.J. (Nancy) Kloosterhof-Martens