Elsloo 28-2-2018

Aan het college van B en W te Stein.

Geacht college,

Met verbazing en teleurstelling hebben wij als CMB kennis genomen van de RIB, die wij van wethouder Roest ontvingen over de door ons ingediende motie om het Steinerbos in de winterperiode gratis openbaar toegankelijk te stellen voor het publiek.

Zoals wij reeds bij de behandeling in de raad kenbaar maakten was het heffen van entreegelden aan gebruikers om er tijdens de wintermaanden in het Steinerbos te gaan wandelen een volkomen verrassing, hetgeen tevens tot een echte misser geleid heeft. Er wordt namelijk nauwelijks gebruik gemaakt van het park door de inwoners, om er tegen betaling te kunnen wandelen. Begrijpelijk.

Jarenlang werd het park in de wintermaanden gratis toegankelijk gemaakt, zowel toen wijzelf exploiteerde als toen dat door de BV Steinerbos gebeurde. Dat gebeurde zonder dat hier extra kosten aan verbonden waren. Nu wij als gemeenteraad besloten hebben om het park in de winter gratis openbaar toegankelijk te stellen, wil de directeur voor amper 1 maand daarvoor een bedrag hebben van maar liefst € 20.000,-.

Waar de directeur van de BV Steinerbos dit fabelachtig hoge bedrag op heeft gebaseerd kunnen wij nergens lezen. Er ligt niet eens een degelijke onderbouwing met zakelijke en inhoudelijke argumentatie aan ten grondslag.

Met het gemis van entreegelden kan de directeur dat bedrag zeker niet rechtvaardigen, gelet op het feit dat er in de voorafgaande maanden nauwelijks kaartjes verkocht zijn. Mocht hij dat bedrag daarop baseren, zouden er ruim 4000 bezoekers moeten komen. Dat lijkt ons overdreven.

Ook kan dat bedrag niet gebaseerd zijn op de kosten voor extra toezicht. Wij hebben immers als gemeente gratis mensen ter beschikking gesteld aan de BV Steinerbos, in het kader van arbeidsparticipatie naar de arbeidsmarkt. Wij mogen er toch zeker op vertrouwen dat de directeur ons geen kosten in rekening wil gaan brengen voor de mensen die wij hem als gemeente gratis ter beschikking hebben gesteld.

Samenvattend kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de BV Steinerbos een slaatje wil slaan uit het feit dat wij als raad nadrukkelijk het eerder in acht genomen beleid om het park buiten seizoen gratis open te stellen willen invoeren. Eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat er geen extra kosten waren voor de gratis openstelling in de wintermaanden, maar deze directeur wil ons als gemeentelijke eigenaar van het Steinerbos per week € 4000,- aan extra kosten in rekening gaan brengen . Deze extra kosten kunnen op geen enkele wijze worden onderbouwd met steekhoudende argumenten en als het om gemeenschapsgeld gaat dringen wij er bij de portefeuillehouder op aan ons per omgaande een helder inzicht te geven van die zogenaamde extra kosten voor het openbaar gebruik door onze inwoners.

In afwachting van nader bericht verblijf ik met vriendelijke groeten

Namens de CMB fractie