SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

 

Elsloo, 30 maart 2019

 

Betreft: woningbouwontwikkelingen Meerdel

T.a.v.: het college van Burgemeester en Wethouders,

 

 

Geacht college,

 

Middels dit schrijven richten ondergetekenden zich, namens de fractie CMB, tot u inzake het volgende:

 

Zoals bekend heeft uw college middels een RIB d.d. 5 september jl., zaaknummer 097187749, geopenbaard dat zij voornemens is te onderzoeken of het realiseren van woningbouwontwikkelingen in het Meerdel tot de mogelijkheden behoort voor een uitbreiding van de woningvoorraad in de gemeente Stein. Onze fractie heeft uit de beeldvormende vergadering van 13 maart jl. alsmede de bewonersbijeenkomst d.d. 14 maart jl. hieromtrent mogen vernemen dat deze voornemens omgezet gaan worden in een daadwerkelijke realisatie van woningbouw op voornoemde locatie.

 

Onze fractie constateert onrust en weerstand vanuit een groot aantal bewoners van de regio Elsloo noord, welke op de bewonersbijeenkomst tevens merkelijk tot uitdrukking is gekomen. Gelet op het vorenstaande laten wij u graag de volgende vragen toekomen:

 

  1. Waarom is er d.d. 1 april 2016 een speeltuinenbeleid, te weten: ‘Naar een toekomstbestendig speelruimtebeleid, opgemaakt alsmede in gang gezet ten behoeve van o.a. de speeltuin Meerdel, terwijl uw college bekend behoorde te zijn met het bestemmingsplan op voornoemde locatie? Waarom is er destijds besloten om een ‘toekomstbestendige’ uitbreiding te realiseren en thans besloten om woningbouw te onderzoeken op voornoemde zelfde locatie?

 

  1. Hoeveel heeft het realiseren van de uitbreiding speeltuin Meerdel in zijn totaliteit gekost? Hadden deze kosten voorkomen kunnen worden, mede gelet op het feit dat vlak na de realisatie van deze uitbreiding uw college haar voornemen uitte om onderzoek in te stellen ten behoeve van woningbouw?

 

  1. Hoe verklaart uw college, toelichtend op het rechtszekerheidsbeginsel alsmede het vertrouwensbeginsel, het tot op heden gevoerde beleid waarin bewoners van Elsloo noord verzekert werden dat één speeltuin, centraal in Elsloo noord, uitgebreid zou worden (te weten: Meerdel), waardoor andere speeltuinen op den duur zouden verdwijnen in vergelijking met de tot op heden bekende informatie welke leert dat ook deze uitbreiding grotendeels teniet zal worden gedaan door de beoogde woningbouwontwikkelingen?

 

  1. Uw college gaf in haar inbreng tijdens de beeldvormende vergadering van 13 maart jl. aan dat de uitbreiding van speeltuin Meerdel een tijdelijk karakter betreft. Waaruit valt dit te herleiden? Is dit naar betrokkenen vooraf gecommuniceerd? Zo ja, op welke manier? Is hier documentatie over, welke u in uw beantwoording kunt laten toekomen?

 

  1. Uw college benadrukt dat de woningbouwontwikkeling op voornoemde locatie tot uitdrukking zou moet komen om jongeren uit de gemeente Stein te behouden in onze gemeente. Het CPO-traject, welke de woningbouwontwikkeling begeleidt, laat gegadigden binnen alsook buiten de gemeente Stein inschrijven op deze woningbouwplannen. Hierin maakt voornoemd traject geen onderscheid op woonachtige en niet-woonachtige gegadigden in de gemeente. Hoe is uw college middels dit traject voornemens om jongeren uit onze gemeente te behouden als zij bij de loting geen privileges genieten?

 

 

Hopende dat u ons schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

 

Verblijven wij,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ingrid van Es, raadslid CMB

Kyle Hoeveler, burgercommissielid CMB