SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Elsloo 23-4-2019

 

Aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad,

 

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot U met het volgende:

 

Op 11 oktober 2018 heeft de raad ingestemd met het voorstel om mee te doen aan de mogelijkheid die de tijdelijke experimentenwet ons bood om ook in onze gemeente voor de verkiezingen van de provinciale staten ook over te gaan tot het centraal stemmen.

 

Uiteraard heb ik als lid van de raad mijn medewerking hieraan gegeven en wel om de reden dat bij het centraal stemmen tellen van de stemmen de telling per kandidaat de dag na de verkiezingen plaats kon vinden.

Voordeel daarvan was dat de aangewezen leden die belast waren met het tellen per kandidaat dit dan in alle rust konden doen, waardoor het telproces betrouwbaarder, transparanter en beter controleerbaar te maken was. Zo zou ook in onze gemeente de juiste uitslag zoals de kiezers dat bepaald hadden tot uitdrukking   kunnen komen.

 

Daarnaast was ik voorstander van dit systeem omdat mij gebleken was dat verleden jaar bij de verkiezingen voor de gemeenteraad uit een door mij aangevraagde hertelling van de stemmen bleek dat er heel veel correcties aangebracht moesten worden op de aanvankelijk vastgestelde verkiezingsuitslag.

 

Ons huidige systeem van stemmen tellen door mensen (mensenwerk) past in feite niet meer bij de tijd waarin wij leven en komt de nauwkeurigheid voor het vaststellen van de juiste verkiezingsuitslag zeker niet ten goede. Dat is wel iets waar zowel de kiezers alsook deelnemende partijen en individuele kandidaten recht op hebben: een correcte en juiste verkiezingsuitslag.

 

Met belangstelling heb ik dan ook kennisgenomen van de vragen welke collega raadslid De Rooy gesteld heeft betreffende de onlangs gehouden verkiezingen op 20 maart jl. Los van de beantwoording van de zijde van het college ben ik van mening dat het centraal stemmen tellen ons niet gebracht heeft wat wij er van hadden mogen verwachten  en naar mijn mening heeft dit te maken met  het gemis aan  een  goede interne controle tussen de leden onderling die belast waren met het tellen en registreren van de stemmen per kandidaat. Ik baseer deze conclusie op de uitkomsten van de door de gemeente Stein gepubliceerde verkiezingsuitslag.

 

Nog los van het feit dat er extra kosten gemaakt zijn die verband houden met het tellen per kandidaat, de dag na de verkiezingen, waarbij een deel van onze ambtelijk organisatie betrokken was, onttrek ik mij zeker niet aan de indruk dat er sprake is geweest van een slechte interne controle tussen de leden onderling die verantwoordelijk waren voor de uiteindelijk vastgestelde verkiezingsuitslag.

 

Ik durf te stellen dat de in Stein vastgestelde verkiezingsuitslag voor de provinciale staten 2019 niet de juiste uitslag is zoals de kiezers die met het uitbrengen van hun stem hebben bedoeld. De verkiezingsuitslag geeft geen juist beeld van de werkelijkheid en dat komt de beoogde getuigt niet van de nodige zorgvuldigheid en betrouwbaarheid, die toch met dit experiment bereikt had moeten worden.

Zonder al te veel moeite hadden degenen die belast waren in onze gemeente om een juiste en betrouwbare verkiezingsuitslag voor de kandidaten vast te stellen een wel zeer storende fout in de uitslag kunnen voorkomen als er een goede interne controle zou zijn geweest. In dit kader verwijs ik met name naar de gepresenteerde uitslag in stemlokaal 12 waarbij aan een van de kandidaten aanzienlijk minder stemmen zijn toegekend dan er in werkelijkheid op haar werden uitgebracht.

 

Hierdoor is aan een van de deelnemende kandidaten niet het juiste aantal stemmen toegekend en dat is niet correct. Mogelijk zou de burgemeester ondanks het feit dat de momenten in het formele proces verstreken zijn alsnog achteraf de juistheid van de uitslag in dit bureau nog kunnen laten corrigeren op dit punt. Eerder is dat ook al eens in ons land gebeurd bij verkiezingen. Toen er duidelijke aanwijzingen waren dat er iets mis was met een eerder vastgestelde verkiezingsuitslag.

 

Mogelijk kan dan alsnog de juiste uitslag voor betrokkenen worden vastgesteld.  Het moge duidelijk zijn dat ik het zeer betreur dat er iets is misgegaan omdat ik als democratisch politicus van mening ben en blijf dat elke individuele kandidaat recht heeft op een juiste verkiezingsuitslag. Nu dit niet het geval is geweest bevestigd dit mijn beeld dat zolang mensen stemmen tellen en de controle op het tellen van stemmen niet aan de maat is er storende fouten kunnen optreden, zoals ook nu weer gebeurd is. Ik ga er van uit dat deze fout per ongeluk heeft plaatsgevonden.

 

Reden te meer om aan de voorzitter van het stembureau het advies mee te geven zorg te dragen dat de interne controle bij de komende verkiezingen ruimschoots aan de maat zal zijn, mede ter voorkoming van onnodige storende fouten bij kandidaten die achteraf moeilijk of in het ongunstigste geval zelfs helemaal niet meer te corrigeren zijn, doch enkel bijdragen aan een verkiezingsuitslag die niet in overeenstemming was met de wens van de kiezer. En daar is niemand mee gediend.

 

In afwachting van nader bericht verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,

 

Jack Meijers
Raadslid CMB