CMB stelt schriftelijke raadsvragen naar aanleiding van uitblijven uitvoerende werkzaamheden kunstgrasvelden SV Haslou.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Elsloo, 22 juni 2019

Betreft: uitvoerende werkzaamheden SV Haslou
T.a.v.:
het college van Burgemeester en Wethouders.

Geacht college,

 

Middels dit schrijven richten wij ons tot U inzake het volgende:

 

Zoals bekend hebben wij als raad bij de behandeling van de begroting 2019 in november 2018 € 520.000, —

krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen c.q. vernieuwen van de toplaag van het kunstgrasveld op het voetbalcomplex in Catsop.

 

Wij zijn bijzonder teleurgesteld in het college en wel om reden dat wij hebben moeten constateren dat er inmiddels 8 maanden na het beschikbaar stellen van het krediet nog steeds geen aanvang genomen is in het uitvoeren van deze dringend noodzakelijke werkzaamheden.

 

Als fractie hebben wij gelet op wet en regelgeving inzake de gebruiksnormen onze goedkeuring gegeven met het doel dat het college met de nodige voortvarendheid aan de slag kon gaan.

 

De gemeente is immers eigenaar van de velden en draagt dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid dat speelvelden aan de vastgestelde gebruiksnormen voldoen.

 

Kennelijk is dat niet gebeurd, immers net nu in de periode van de zomerstop hadden wij op zijn minst verwacht dat men met de uitvoering begonnen was en dat de vereniging ingaande het nieuwe seizoen weer optimaal  gebruik zou kunnen maken van hun sportaccommodatie.

 

Die zekerheid is zeker in de gegeven omstandigheden niet aanwezig. Uit nadere informatie zouden wij mogen afleiden dat uit de onlangs gehouden wettelijk verplichte keuring gebleken is dat het nog te renoveren kunstgrasveld kennelijk niet aan de te stellen voorwaarde voldoet.

 

Als het veld niet aan de voorwaarden voldoet, mogen er op een afgekeurd speelveld ook geen wedstrijden gespeeld worden met alle daaraan ten grondslag liggende nadelige gevolgen van dien voor de SV Haslou.

 

Deze wel zeer passieve handelwijze van de zijde van de gemeente heeft ons bijzonder teleurgesteld.

 

Gelet op deze gang van zaken vragen wij aan de verantwoordelijke wethouder waarom, hij sedert het beschikbaar stellen van het krediet door de raad, ruim 8 maanden geleden, nog steeds niet met de uitvoering is begonnen?

 

Daarnaast dringen wij als CMB er met de groots mogelijke spoed op aan:

 

dat de gemeente alles in het werk zal stellen om er voor zorg te dragen dat  uiterlijk voor de aanvang van het nieuwe  speelseizoen de accommodatie optimaal gebruikt kan worden door de vereniging mede ter voorkoming van onnodige problemen .

 

In afwachting van nader bericht verblijven wij met vriendelijke groeten,

 

Namens de CMB-fractie,

Fractievoorzitter Jack Meijers