Naar aanleiding van de twee incidenten rondom graafschade in Elsloo op 30 en 31 december 2020 met de daarmee gepaard gaande Ziggo storing alsmede het incident in Urmond op 11 januari 2021 waarbij een gasleiding is geraakt, stelt CMB schriftelijke raadsvragen aan het college van Burgmeester & Wethouders om als eigenaar van de openbare weg met de nutsbedrijven en providers in gesprek te gaan en te bezien welke aanscherpingen nodig zijn om de kans op graafschade in de toekomst te verkleinen. CMB ziet kansen voor de gemeente Stein om te bezien of een andere methode dan traditioneel mechanisch graven in de openbare ruimte kan worden doorgevoerd, waarbij de kans op graafschade zoals dat onlangs plaatsgevonden heeft aanzienlijk kan afnemen.

De schriftelijke raadsvragen leest u hier:

Betreft: graafschade gemeentelijk eigendom

T.a.v.:  het college van Burgemeester en Wethouders,

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid wenden ondergetekenden zich tot Uw College inzake het navolgende.

Zoals Uw College hoogstwaarschijnlijk wel bekend heeft zich d.d. 30 december jl. een incident voltrokken waarbij een deel van Stein zonder internet, telefonie en televisie kwam te verkeren. D.d.  31 december jl. voltrok zich wederom een incident (aan de Koolweg in Elsloo) waarbij voornoemde problematiek zich voordeed bij grote delen van Elsloo, Stein en Beek. D.d. 11 januari 2021 heeft zich een incident (aan de Molenweg Zuid in Urmond) voltrokken waarbij Uw College via een persbericht de inwoners van Berg aan de Maas heeft gevraagd om de eigen gaskraan dicht te draaien. Ditmaal omwille van het feit dat er een gasleiding is geraakt.

Bovenstaande incidenten hebben zich in zeer korte tijd achtereenvolgens opgevolgd en zijn allen in zoverre wij kunnen beoordelen te herleiden naar misslagen tijdens graafwerkzaamheden in Elsloo en Urmond door netbeheerders dan wel providers. CMB spreekt haar grote waardering uit voor de medewerkers van de nutsbedrijven en providers die de schade als zodanig hebben hersteld en heeft er alle begrip voor dat tijdens werkzaamheden menselijke fouten plaats kunnen vinden, doch kunnen wij er thans niet omheen dat er aanspreekbare fouten hebben plaatsgevonden die een groot deel van onze inwoners overlast hebben bezorgd. Voornamelijk de nalatigheden met als gevolg schade aan het gasleidingwerk achten wij zeer ernstig. Zoals bekend zijn er behoudens de traditionele graafwerkzaamheden, met alle nadelige gevolgen van dien, ook andere minder risicovolle methoden om werkzaamheden in de grond uit te voeren. In dit kader verwijzen wij naar een steeds meer toegepaste werkwijze, te weten: grondzuigen. Zeker als het gaat om werkzaamheden in de openbare ruimte waar leidingen aanwezig zijn.  CMB ziet daar kansen voor de gemeente Stein om te bezien of deze methode waarbij de kans op graafschade zoals dat onlangs plaatsgevonden heeft aanzienlijk  kan afnemen.

Dienaangaande stellen wij onderstaande vragen:

  1. Wanneer en op welk tijdstip is Uw College over bovenstaande incidenten geïnformeerd en kunt u ons meenemen in de wijze waarop de gemeente als eigenaar van de openbare weg heeft geacteerd op beide fouten door de nutsbedrijven respectievelijk de providers? Wij wensen hieromtrent een beknopte reconstructie.
  1. Gaat Uw College als eigenaar van de openbare weg op korte termijn in gesprek met de betrokken nutsbedrijven en providers naar aanleiding van de nalatigheden die zich op korte termijn meermaals hebben voorgedaan? Zo ja, kunt u ons te zijner tijd berichten over de resultaten van dit gesprek? Mocht u hiervan afzien, dan mogen wij u wel verzoek om toe te lichten waarom u hiervoor geen aanleiding ziet.
  1. Kan Uw College ons een overzicht doen toekomen over het aantal incidenten met graafwerkzaamheden binnen de gemeente Stein over het jaartal 2020 en de maand januari 2021?
  1. Ziet Uw College zelf manieren om de oorzaak van graafschade zoveel mogelijk te voorkomen?

CMB heeft, zoals reeds aangehaald, kennis van het feit dat er anno 2021 andere manieren zijn dan de traditionele wijze van graven in de openbare weg. Eén daarvan is door middel van de grondzuigtechniek. Grondzuigen verkleint de kans op graafschade aanzienlijk in vergelijking met mechanisch ontgraven en zorgt voor minder overlast voor de omgeving.

  1. Op welke wijze gaat men gelet op het bovenstaande binnen de gemeente Stein tewerk als het gaat over het graven in de openbare weg? Wordt er gebruik gemaakt van mechanisch ontgraven of hanteren de betrokkenen andere methoden?
  1. Welke voorschriften en beperkingen stelt Uw College thans ten aanzien van het graven gelet op art. 2:6 APV alsmede art. 4 van de Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels?
  1. Biedt voornoemd juridisch kader Uw College afdoende mogelijkheden om restricties te verbinden aan de mechanische wijze van ontgraven op het moment dat er kabel- en leidingwerk in de op te graven grond aanwezig of nabij is?
  1. Hoe kijkt Uw College aan tegen het opnemen van voorschriften die erop toezien dat er bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabel- en leidingwerk voortaan uitsluitend grondzuigtechniek wordt toegepast in plaats van traditioneel mechanisch ontgraven?

In vertrouwen dat u ons schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

Verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Communiceren met Burgers

J.J.J.Ch. Meijers, raadslid
W.J.G. Thewissen, raadslid
K. Hoeveler LL.B., burgercommissielid