Onze standpunten

  1. CMB staat voor open, eerlijke en betrouwbare communicatie en draagt op basis daarvan zorg voor een optimale klantgerichte dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven.
  2. CMB wil een meer ondernemende financiële aanpak van projecten en dat reeds vastgestelde beleidsnota’s en visies worden omgezet in uitvoeringsprogramma’s met prioriteiten en gedragen door inwoners, bedrijven en instellingen.
  3. CMB maakt zich sterk voor een gemeente Stein, die een aantrekkelijke groene woon- en werkgemeente moet blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk, specifiek voor ouderen en jongeren gelet op de bevolkingsontwikkeling.
  4. CMB wil een actieve en brede aanpak van de veiligheidsproblematiek.
  5. CMB wil onderwijs en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en in alle woonkernen behouden met als uitgangspunt, dat de kwaliteit van het onderwijs en de voorziening niet ter discussie staat.
  6. CMB wil een evenwichtige benadering tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid.
  7. CMB maakt zich sterk voor maximale randvoorwaarden en kansen voor het verenigingsleven en onze Steinder cultuur.
  8. CMB streeft naar een samenleving, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en de zorg voor elkaar en het welzijn met elkaar van essentieel belang is. Het op weg helpen van mensen staat centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens even waardevol is.
  9. CMB wil aandacht voor onze senioren, die voor een belangrijk deel bijgedragen hebben aan de successen van de huidige samenleving.
  10. CMB heeft oog voor de toekomst en wil vanuit de huidige behoefte kijken op welke wijze duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden getroffen zonder dat de mensen, de omgeving of de economie te zwaar worden belast.