• Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 6 februari 2017 19.15 uur.

  Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 6 februari 2017 19.15 uur.

 • Participatie & besluitvorming

  Participatie & besluitvorming

  Participatie is voor het CMB een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming.

Welkom op de website van Communiceren met Burgers

Open en transparante communicatie met de burgers staat bij CMB centraal!

Lettergrootte

Nieuws

Brief aan de buurt ivm het opknappen Mergelakker/Bussegraaf

 

 

Elsloo   12-11-2016


Aan de  bewoners van het  Mergelakker/Bussegraaf

Geachte bewoners,

Zoals eerder met U afgesproken acht ik het van belang om  U middels dit bericht informeren over de meest actuele stand van zaken betreffende   de plannen om het Mergelakker / Bussegraaf  een gedegen opknapbeurt te gaan geven.

Het meest belangrijkste besluit om het project ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren heeft betrekking op het beschikbaar stellen van gelden.

Met de nodige tevredenheid kan ik U mededelen dat de raad van de Gemeente Stein in de raadsvergadering welke eergisteren (10-11-2016) heeft plaatsgevonden een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het opknappen van het Mergelakker/ Bussegraaf van € 300.000 = .

Daarmee is de uitvoering voor een gedegen opknapbeurt van uw straat waar wij eerder samen actie voor ondernomen hebben ook door de gemeenteraad hoog op de politieke agenda komen te staan en mogen wij verwachtten dat er op korte termijn nader overleg met U als buurtbewoners gaat plaatsvinden zodat de uitvoering in 2017 kan gaan plaatsvinden.

In dit kader is het van belang dat het bureau dat eerder in de kantine van de voetbalclub de wensen van U als bewoners heeft opgehaald nu op zo kort mogelijke termijn  samen met u  de mogelijke inrichtingsschetsen gaat bespreken zodat nader vorm en inhoud gegeven kan worden aan uw wensen.

Naar ik begrepen heb is er nog geen vervolgoverleg  geweest op die 1e bijeenkomst hetgeen wel wenselijk is om de voortgang er in te houden zeker gelet op het feit dat er inmiddels weer enkele maanden verstreken zijn.

Mijn advies in deze is dan ook vraag bijzondere aandacht voor dat vervolgoverleg met U als buurtbewoners zodat men geen onnodige tijd gaat verspillen immers nadat helder en duidelijk is wat u als bewoners wenst moeten er nog  definitieve uitwerkingsplannen gemaakt worden  en moet het uitwerkingsplan ook nog aanbesteed worden.

Uiteraard blijf ik als raadslid  graag op de hoogte over de voortgangsontwikkelingen.

Conform eerder gemaakte afspraak vertrouw ik er op dat U bij deze op de hoogte bent van de actuele stand van zaken en verblijf met vriendelijke groeten 


Chantal Meijers   raadslid CMB

Tel 06-25343757  chantalmeijers75@gmail.com

Lees meer ›

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING 2017


2e BESTUURSRAPPORTAGE 2016


Jack Meijers, Nancy Martens, Chantal Meijers, Huub Driessen en Jean de Vries


Raadsvergadering 10 november 2016                    


Voorzitter, leden van de raad,


Het politieke jaar 2016 loopt weer teneinde en 2016 was in Stein weer een roerig politiek jaar. Doordat onze coalitiegenoten DOS en CDA zich niet aan de met ons schriftelijk gemaakte afspraken, vastgelegd in het coalitieakkoord 2014 – 2018, hielden waren wij als CMB genoodzaakt het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. Helaas betekende dat ook dat onze wethouder de heer Fiddelers zijn ontslag moest indienen. Vanaf hier wil ik Chris Fiddelers nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking welke wij met hem hebben gehad en voor het goede werk wat hij als wethouder heeft verricht. Vanuit de personele organisatie, het verenigingsleven en de burgers horen wij alleen maar positieve geluiden. Helaas voor hemzelf en de gemeente Stein heeft hij zijn ontslag moeten indienen, hij had zijn klus hier graag met ons afgemaakt.

Financiële uitwerking coalitie akkoord

Inmiddels heeft DOS weer een nieuwe coalitie samengesteld . En om de deelnemende partijen SB en GINA tevreden te stellen is het college zowel in aantal als ook in formatieomvang danig uitgebreid hetgeen wij erg overdadig vinden en hetgeen ook extra geld kost voor onze burgers nog los van de toegevoegde waarde.
Er ligt een nieuw coalitieakkoord voor de duur van 1,5 jaar met weinig nieuw beleid dat structureel meer geld gaat kosten. Dit jaar € 100.000 oplopend naar € 485.000 per jaar. En de vraag is of het daarbij zal blijven?
Vorige week in de gezamenlijke commissie heb ik al aangegeven dat mijn inziens de € 100.000 welke Steinerbos vanaf 2017 extra tekort mag hebben niet geheel in de begroting en het Raadsvoorstel Financiële uitwerking coalitieakkoord is opgenomen. Hierover zou ik een vraag willen stellen. Voorzitter klopt het dat Steinerbos volgens de begroting 2017 over de jaren 2017 en 2018 € 100.000 hoger tekort mag hebben en dat het voor 2019 en 2020 weer € 100.000 minder moet zijn?
En waarom wachten met de onderzoeken en discussies om de exploitatie van de zwembaden aan een derde partij over te dragen tot na de verkiezingen? Het lijkt ons verstandiger nu al de onderzoeken te doen en de mogelijkheden en onmogelijkheden te bekijken. Definitieve besluitvorming kan dan door een nieuwe raad gebeuren. Van deze nieuwe wethouder zouden we toch wat meer actie op dat gebied verwachten.
En het zou niet zo heel moeilijk moeten zijn om het beter te doen dan zijn 2 voorgangers op het dossier Steinerbos welke vanaf 2014 dit dossier in hun portefeuille hadden.
De cijfers welke onlangs door de directeur aan ons werden gepresenteerd over 2016 en de begroting 2017 rechtvaardigen naar onze mening zeker niet zijn ontslag.


Ook de procedure inzake de in te stellen Raad van Commissarissen Steinerbos BV roept vragen op. Afgelopen zaterdag 5 november stond de vacature hiervoor in het regionaal dagblad. In de vacature werd voor meer info verwezen naar de website van de gemeente. Wij waren zeer verbaasd daar te lezen dat een sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk tot en met 8 november gemaild kon worden. Een brief, waarschijnlijk per post, moest uiterlijk 14 november zijn ontvangen. In onze ogen een zeer korte termijn.
Op het onderdeel RvC Steinerbos BV klopt het raadsvoorstel Financiële uitwerking coalitie akkoord niet. Bij punt 13 wordt € 10.000 per jaar opgenomen voor de nog in te stellen Raad van Commissarissen Steinerbos BV. Als we echter de vacature doorlezen dan zal deze RvC minimaal € 17.500 per jaar gaan kosten. Wordt er wellicht ook nog een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten? Dan belopen de kosten van deze RvC al snel het dubbele van wat nu wordt voorgesteld.

Verder wordt bij het raadsvoorstel Financiële uitwerking coalitie akkoord voor € 200.000 uitgaven (onderhoud en investering) meegenomen voor Brasserie Steinerbos. Voorzitter welk plan ligt hier aan ten grondslag? Moeten we niet eerst weten wat men met dit pand van plan is en wie dat gaat exploiteren? Na de terugkoop van circa € 2 ton wil de gemeente nu nog eens € 2 ton uitgeven. Samen maakt dat al € 4 ton en hoe denkt dit college dat te gaan terug verdienen bij verhuur? Is het niet beter eerst eens te kijken of men dit pand verkocht kan worden en de nieuwe uitgaven over te laten aan een marktpartij? Graag uw reactie hierop.


Verder wordt in de Financiële uitwerking coalitie akkoord voorgesteld € 1.000.000 toe te voegen aan de Reserve Krimp. Een reserve waar we eind 2017 naar verwachting nog € 362.000 in hebben zitten. Waarom nu al aanvullen met een miljoen? Wat ons betreft is de huidige stand van de Reserve Krimp voor 2017 ruim voldoende. Laat de strategische beleidsmedewerker in 2017 eerst met plannen komen alvorens nu al weer geld uit de algemene reserve te halen.


VIXIA/RESERVE 3D
Voorzitter zoals u weet maken wij ons al jaren grote zorgen over Vixia. De tekorten van Vixia en dan natuurlijk ook onze gemeentelijke bijdrage lopen zorgelijk op. Om onze begroting 2017 niet te zeer negatief te laten uitkomen wordt ons voorgesteld de gehele te verwachten gemeentelijke bijdrage 2017 van € 853.000 geheel uit de Reserve 3D te halen. Omdat de volgende jaren nog voldoende ruimte in de begroting is gaat onze bijdrage dan niet meer via de reserve 3D. Wat ons betreft een hele vreemde gang van zaken. Er dient toch zeker sprake te zijn van een consistente gedragslijn? En niet het ene jaar doen we het zo en het andere jaar weer anders?
Het is toch heel vreemd om onze gemeentelijke bijdrage 2017 helemaal uit de reserve 3D te halen? We hebben altijd tekorten Vixia gehad en deze nooit uit de reserve 3D gehaald. Ontschotting akkoord, maar dan alleen voor de EXTRA tekorten Vixia. Zo staat het ook in het nieuwe coalitieakkoord.


In oktober ontstond opeens grote onduidelijkheid over de stand van de Reserve 3D op 31- 12-2016. Volgens de nu voorliggende begroting zou deze dan € 3,3 miljoen bedragen. Volgens een presentatie en aanvullende toelichting zou deze dan echter € 6,4 miljoen bedragen. Een verschil van SLECHTS € 3,1 miljoen. Hoe is dat nu mogelijk? Van de week ontvingen we een nadere uitleg. Echter verder dan wat moeilijke woorden (fluviatiele aard?), realisatie-grondslag, tijdsverschillen, conservatieve wijze kwam het niet. Wij begrijpen nog altijd niet hoe zo’n groot verschil op zo’n korte tijd kan ontstaan. Wethouder probeer het ons nog eens uit te leggen.

Kan de wethouder ons ook vertellen wat de mogelijke consequenties zijn van de fusie van de gemeente Schinnen met de gemeente Onderbanken per 1-1-2019 op het dossier Vixia en ons aandeel in het tekort?


DUURZAAMHEID
Voorzitter al jaren praten we over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen, maar wat is daar naast de Ledverlichting in straatlantaarns concreet van terecht gekomen? Hoe hebben wij als gemeente verder duurzaamheid gestimuleerd en wat hebben we zelf gedaan en gaan we doen? Als voorbeeld noem ik het toepassen van het cradle to cradle principe, warmtepompen, zonnepanelen en prestatieafspraken met ketenpartners op dat gebied.
We zien dat de eerste bouwactiviteiten op de Poort van Stein zijn gestart. Zijn daar met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over duurzaamheid? Zou de Poort van Stein niet de aangewezen plek zijn om met Het Groene Net de kraal Stein uit te rollen? Op die manier zouden we als gemeente nog iets terugzien van de financiën welke we nog moeten betalen. Waarom weer wachten? Dadelijk is de Poort van Stein volgebouwd en is aansluiting op Het Groene Net niet meer mogelijk of alleen met extra kosten. Nu is het moment daar en niet over een paar jaar. Graag uw reactie.


RIOOLHEFFING
Dit college stelt ons voor de woonlasten voor onze burgers te laten stijgen. Waarom eigenlijk? Met trots kan de gemeente Beek melden dat zij de woonlasten laten dalen. Daarmee belonen ze de inwoners die steeds meer afval scheiden en minder afval produceren. En wat doen wij om onze inwoners te belonen? Niets, wij straffen ze gewoon. De afvalstoffenheffing kan gelukkig door daling van het vastrecht omlaag. Maar dan ziet men dat er ruimte is om de rioolheffing met bijna 10% te verhogen. Ja, want onze burgers hoeven toch zeker niet minder te gaan betalen? Nee, onze burgers kunnen gewoon meer gaan betalen.En waarom moet de rioolheffing stijgen? Daarmee vindt dit college ruimte om 50% van het opknappen van de vijver Steinerbos te financieren. Voorzitter als wij kijken welke posten we in 2016 weer allemaal doorschuiven naar 2017 en mogelijk verder, dan achten wij het zeer twijfelachtig dat dit groot onderhoud in 2017 uitgevoerd gaat worden. En vanaf 2018 is er voldoende begrotingsruimte om dit in de exploitatie mee te nemen. En is er sprake van een consistente gedragslijn om nu 50% uit de rioolvoorziening te halen voor groot onderhoud aan de vijver Steinerbos. Kan de wethouder mij vertellen of we eerder ook al kosten voor onderhoud van de vijver uit de rioolvoorziening hebben gehaald? Zo niet, waarom dan nu wel?
Deze € 250.000 uit de rioolvoorziening kunnen dus gebruikt worden om de rioolheffing niet te verhogen van € 204 naar € 223 per eigenaar maar gewoon gelijk te laten op € 204. Wij overwegen dan ook hiervoor een amendement in te dienen. Gemeente Stein kan dan ook met trots vertellen dat we onze burgers belonen bij goed gedrag en ze als beloning minder kwijt zijn aan woonlasten. Dit is tenminste positief voor onze inwoners.


Tot slot wil ik nog aandacht vragen voor het volgende.


Voorzitter, vandaag staan we ook weer aan de vooravond van een nieuw carnavalsseizoen. Morgen is het de 11e van de 11e en is de start hiervan. Dit jaar om meerdere redenen een speciaal seizoen. Op 26 november dit jaar wordt de Orde van de Gulden Humor in de gemeente Stein uitgereikt. Dit belooft een hele mooie dag te worden. Er is echter ook reden tot zorg. Zoals u allen weet zijn de carnavalswagens van en naar België afgelopen seizoen moeten omrijden. Ze mochten niet meer via de kortste en veiligste route via de A76, maar moesten 40 kilometer omrijden. Momenteel wordt actie ondernomen om dit seizoen wel toestemming te krijgen weer over de A76 te mogen rijden. Ik doe dan ook een dringend beroep op dit college zich daar ook weer voor in te zetten. In onze raadsvergadering van 18 februari 2016 hebben we daar zelfs een motie voor aangenomen.


Tot zover mijn inbreng. De termijn van CMB zal door de heer Driessen worden vervolgd.


Voorzitter, leden van de raad,
In het kader van deze algemene beschouwingen en in aanvulling op mijn collega fractiegenoot Jean De Vries wil ík namens het CMB de aandacht vragen voor de volgende zaken.


Allereerst voorzitter wil ik hierbij mijn complimenten overbrengen aan wethouder Hendrix. Ik doel hiermee op de verkoopprocedure van de woning die gelegen is in het Steinerbos. Steinerbos 8 om precies te zijn. Deze voormalige huurwoning is nu nog in eigendom van de gemeente, maar wordt momenteel verkocht. En wel op een voor iedereen zeer transparante wijze.
Het is voor namelijk iedereen duidelijk dat de woning te koop is, iedereen is in de gelegenheid gesteld om het huis te bekijken én iedere geïnteresseerde is in de gelegenheid om bij de notaris een schriftelijk bod op de woning uit te brengen. Kortom, een zeer transparante en eerlijke manier van verkoop van een in gemeentelijk eigendom zijnd gebouw.
Dit in tegenstelling tot de verkoop van voormalige school de Beerenboot. Ook dat gebouw was in eigendom van de gemeente maar daar hebben we moeten constateren dat nagenoeg níemand wist dat dit gebouw te koop was. Het heeft nooit op internet gestaan, een verkoopbord was niet te bekennen, kijkdagen zijn er niet geweest. En ook is er geen termijn geweest waarbinnen eventueel geïnteresseerden een schriftelijk bod bij een notaris konden uitbrengen.
Kortom: de verkoop van de Beerenboot was voor ons als CMB géén goed voorbeeld van het verkopen van een gemeentelijke eigendom. Een verkoopmethode die zeker géén navolging verdiend en bij ons tot de nodige kritische vragen heeft geleid. Al was het maar om de schíjn van individuele bevoordeling te vermijden.


En daarom voorzitter, daarom heb ik twee vragen aan wethouder Hendrix:


1. Isdewethouderhetmetonseensdatalleverkopenvangemeentelijke
eigendommen zouden moeten gebeuren conform de wijze waarop        momenteel de woning in het Steinerbos wordt verkocht?

2. OverdeverkoopvandeBeerenboothebikdestijdsvragengesteld.Enhoewelik de huidige eigenaar het pand van harte gun zou ik graag willen weten wat er nu eigenlijk met koper is afgesproken over het feit dat er op het pand geen woonbestemming lag. Uit de antwoorden van de wethouder werd namelijk duidelijk dat met de koper afspraken zijn gemaakt in het kader van de sloopcompensatie in lijn met de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Mijn vraag aan de wethouder is wat nu eigenlijk concreet met de koper is geregeld en waar wij die concrete afspraken in de bestuursrapportage terug kunnen vinden.


Voorzitter, ten tweede wil ik het hebben over het Steinerbos. Wij hebben daar in de raadsvergadering van oktober al uitgebreid over gesproken. En toch zijn er wat ons betreft een aantal zaken blijven liggen.
Ten eerste zouden wij als CMB willen weten wanneer er eindelijk eens wordt begonnen met de upgrading van het openbaar gedeelte van het park. Hiervoor is in 2014 al een bedrag van een miljoen in de begroting opgenomen en in de huidige begroting komt daar nog eens 500.000 euro bij. Maar we zien nog steeds niets gebeuren. Ook is er op 14 juli
j.l. een informatieavond geweest voor de omwonenden en tijdens die avond is aan de omwonenden beloofd dat in september een vervolg op die avond gegeven zou worden. Het bevreemd ons dan ook dat de omwonenden, het is inmiddels al november, nog steeds niets gehoord hebben. Zo ga je in onze ogen niet met burgers om als het om communiceren gaat.
Ook bevreemd het ons dat onlangs bekend werd gemaakt dat het contract van de huidige directeur van de Steinerbos BV niet verlengd wordt. En dat terwijl men een week eerder nog besloten had om de huidige BV nog anderhalf jaar de tijd te gunnen om haar bestaansrecht te bewijzen. De reden hiertoe? Volgens onze wethouder moet de nieuw te benoemen Raad van Commissarissen vrij zijn in hun keuze voor een nieuwe directeur.
Een drogreden in onze ogen. Immers, voordat alles geregeld is met de nieuw op te richten Raad van Commissarissen, er door hun een nieuwe directeur is benoemd en ingewerkt, dan is de periode die men de BV nog gunt wellicht alweer voorbij. Het aanstellen van een nieuwe directeur voor zo een korte periode heeft in onze ogen dan ook weinig zin.
Ook hebben wij de procedure bekeken die moet leiden tot de aanstelling van een Raad van Commissarissen voor de Steinerbos BV. En die procedure vonden wij vreemd. Zo verscheen er op zaterdag 5 november een advertentie in de krant waarin men aangaf op zoek te zijn naar leden en een voorzitter voor de RvC. Maar eventuele geïnteresseerde kandidaten moesten al vóór 8 november reageren. Voorzitter, van 5 tot 8 november, dat zijn drie dagen. Drie! Dat kunnen we toch geen zorgvuldige procedure noemen. Sterker nog, het lijkt wel alsof achter de schermen al mensen benaderd zijn om lid te worden van de RvC. En het zou óns bijvoorbeeld niet bevreemden als binnenkort bekend gemaakt wordt dat een bewoner van het Steinerbos in de nieuwe RvC wordt benoemd.
Voorzitter, omdat wij dit een wel zéér onzorgvuldige handelwijze vinden zou ik de wethouder dan ook concreet willen vragen of de namen van de nieuwe leden van de RvC al vooraf bekend zijn en of wij de oproep in de krant dan moeten zien als een pro forma advertentie?
Maar wat ons echter nog méér bevreemdde was de profielschets voor de nieuwe leden
van de RvC. Een waslijst aan eisen, maar met geen enkel woord wordt gerept over het benoemen van een nieuwe directeur voor de Steinerbos BV. Terwijl men net dáárin de
Raadsvergadering 10 november 2016 Pagina 6 van 8
´┐╝COMMUNICEREN MET BURGERS POLITIEKE VERENIGING TE STEIN
motivatie vond om de huidige directeur te ontslaan. Wethouder, zou u ons dat eens kunnen uitleggen?


Tenslotte, voorzitter, staat in de functieomschrijving dat de Raad van Commissarissen moet toezien op de doelstellingen van de Steinerbos BV. Met andere woorden: de RVC is nog niet aangesteld of ze worden al in een bepaalde richting gestuurd. Graag zou ik dan ook concreet van de wethouder willen horen wat de in de functieomschrijving genoemde doelstellingen zijn. Maar ook zou ik van hem willen horen of het niet verstandiger zou zijn om de RvC ruimte te geven in hun functioneren en niet al op voorhand in een keurslijf te plaatsen.


Voorzitter, ook zou ik aandacht willen vragen voor het voortbestaan van de kleine verenigingen in onze gemeente. Verenigingen die minder bekend zijn. Maar net díe verenigingen hebben in onze ogen een belangrijke sociale functie voor mensen die hun vrije tijd op een ander manier willen invullen dan bij de grote, bekende verenigingen. Zoals u weet zijn de laatste tijd verschillende van deze kleine verenigingen bedreigd in hun voortbestaan. Ik denk hierbij aan PHV Irene die weg moest van hun oefenterrein terwijl er nog geen alternatief was. Ik denk aan de problemen die schutterij Sint Hubertus momenteel ondervindt met de locatie waar zij al vele jaren actief zijn. En ook denk ik aan de motorcrossclub uit Stein die al geruime tijd op zoek is naar een locatie om hun jaarlijkse crosswedstrijd te houden. Een activiteit die nodig is om hun bestaansrecht te behouden. Maar helaas, ook de crosstraditie dreigt uit Stein te verdwijnen. Ondanks het feit dat wij jarenlang geen enkele wanklank hebben gehoord over deze vereniging toen zij binnen onze gemeente hun jaarlijkse wedstrijd hield.
In navolging van PHV Irene en schutterij Hubertus overwegen wij dan ook om ook een motie in te dienen voor de motorcrossclub, waarbij wij ons als raad uitspreken om alles in het werk te stellen om voor deze vereniging een geschikte locatie te vinden voor het organiseren van één cross wedstrijd per jaar.
En ook andere verenigingen die in de problemen dreigen te komen zouden wij als gemeente moeten steunen. In dat kader denk ik in het bijzonder aan de KBO hier in Stein. Een vereniging voor ouderen die enkele jaren geleden hun thuishonk aan de Dieterenstraat heeft moeten verlaten. Deze vereniging werd destijds geadviseerd om hun activiteiten voort te zetten in MFC de Grous. Echter, in de ogen van deze vereniging was de Grous niet geschikt voor datgene wat zij doen. Vervolgens is de KBO terecht gekomen op een plek waar zij hun activiteiten wél kunnen organiseren, maar die vanwege de moeilijke toegankelijkheid, met name voor mensen in een rolstoel, verre van ideaal is. De KBO merkt dat de animo onder de ouderen daardoor afneemt met als gevolg dat een deel van deze mensen thuis blijft. Wat weer kan leiden tot vereenzaming van een deel van deze groep.
In onze ogen zou een vereniging als de KBO dan ook meer steun mogen verwachten van ons als gemeente en wij als CMB vinden dat de gemeente al het mogelijke moet doen om de KBO een thuis te bieden. In dat kader willen wij de wethouder vragen wat de actuele situatie rondom de KBO is en wat wij op korte termijn van hem mogen verwachten.

Voorzitter, met betrekking tot de Poort van Stein zie ik op pagina 9 van de bestuursrapportage dat de gemeente en de Poort van Stein BV in hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de openbare ruimte. Kan de wethouder ons vertellen wat die hoofdlijnen precies inhouden. Wij hebben daar namelijk nog geen informatie over ontvangen. Zo zouden wij graag willen weten of daar bijvoorbeeld kosten mee gemoeid zijn voor de gemeente. Immers, de grond bij de Poort van Stein is van de BV en daarom mogen wij verwachten dat de daarmee gepaard gaande kosten ook voor de BV zijn.


Tenslotte voorzitter. Al twee jaar staat het op de nominatie om langs de snelweg nabij de Tiliastraat een geluidswal te plaatsen. En nu, na twee jaar krijgen de bewoners te horen dat er eerst nog een vleermuizenonderzoek moet plaats vinden in het kader van de flora en faunawet. Wat dat betreft zouden wij graag willen vernemen waarom dat nu pas gaat gebeuren. Dit had toch in een veel eerder stadium moeten plaatsvinden. En zo wachten de mensen die daar wonen onnodig lang op het terugdringen van de aanwezige geluidsoverlast. Een teleurstelling die in onze ogen gewoon voorkomen had kunnen worden

Lees meer ›
 • Donderdag 10 november 2016
 • Geschreven door Jean de Vries en Huub Driessen

Amendement Rioolheffing Unaniem aangenomen.

FullSizeRenderAMENDEMENT
(ex artikel 147b Gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde)


Naam indiener: Jean de Vries (CMB)
Namen ondersteuners: Jack Meijers, Huub Driessen, Nancy Martens, Chantal Meijers

Raadsvergadering: 10 november 2016
Nr. agendapunt: 7.1
Onderwerp:
VERORDENING RIOOLHEFFINGEN 2017 

 

De raad van de gemeente Stein,

Overwegende dat:

- De rioolheffing maximaal kostendekkend mag zijn.
- Een mogelijk overschot op de rioolheffing in een jaar wordt toegevoegd aan de Voorziening Riool.
- Een mogelijk tekort op de rioolheffing in een jaar wordt onttrokken aan de Voorziening Riool.

Constaterende dat:

- De rioolheffing in Stein volledig kostendekkend is.
- De Voorziening Riool na verwachting per 1-1-2017 € 621.000 bedraagt.
- Het voorliggende voorstel de rioolheffing 2017 met € 19 verhoogt tot € 223.
- Dit een stijging is van bijna 10%.

Rekening houdende:

Dat het maar zeer de vraag is of het onderhoud aan de vijvers Steinerbos wel in 2017 uitgevoerd gaat worden, dit gelet op de door te schuiven posten van 2016 naar 2017. Het wordt dus al een hele klus om de doorgeschoven posten in 2017 uit te voeren.

Besluit
tot de volgende wijziging op het onderhavige voorstel VERORDENING RIOOLHEFFINGEN 2017 en de consequentie door te rekenen in de begroting 2017.

Artikel 6        Belastingtarieven
Het eigenarendeel van de rioolheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt per perceel € 223 te wijzigen in € 204.


De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Jean de Vries
(Naam en handtekening van de indiener)


Jack Meijers  Huub Driessen  Nancy Martens  Chantal Meijers
(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners)

Lees meer ›
 • Donderdag 10 november 2016
 • Geschreven door .
Meer nieuws ›

Waarom CMB?

Algemeen

Participatie is voor ons een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming. De inbreng zal schriftelijk worden vastgelegd, burgers worden actief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Bij (voorgenomen) besluiten zal telkens worden toegelicht wat met de ingebrachte argumenten is gedaan.

Communicatie en dienstverlening

Uitgangspunten voor CMB zijn een goede kwalitatieve klantgerichte dienstverlening van de gemeente aan haar burgers en bovenal zorgdragen voor een open, eerlijke en betrouwbare communicatie waarbij ons motto is: wij zijn er voor u.

Financiën en economie

Het totale gemeentelijke beleid valt of staat met een verantwoord financieel beleid. Mede gelet op de aangekondigde daling van de rijksinkomsten voor de komende jaren zal ook de gemeente Stein te maken krijgen met ombuigingen/bezuinigingen. Ook over deze jaren dient het uitgangspunt een sluitende begroting vooraf en een correcte jaarrekening achteraf te zijn.

Wonen en openbare ruimte

Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk. De toenemende vergrijzing in relatie tot de dalende bevolkingsaantallen vraagt om maatwerk. Het accent zal minder op groei maar meer gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering. De door de raad vastgestelde woonmilieuvisie is een goede leidraad. Voorkomen van leegstand heeft onze aandacht.

Verkeer en veiligheid

Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, dan ook een integraal actief en slagvaardig beleid moeten voeren.

Scholing en vorming

Ons streven is en blijft om de onderwijs- en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en woonkernen te behouden en de kwaliteit zo nodig te verbeteren.

Kom meer te weten over ons