• Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 16 februari 2017 19.15 uur.

    Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 16 februari 2017 19.15 uur.

  • Participatie & besluitvorming

    Participatie & besluitvorming

    Participatie is voor het CMB een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming.

Welkom op de website van Communiceren met Burgers

Open en transparante communicatie met de burgers staat bij CMB centraal!

Lettergrootte

Nieuws

Brief aan de buurt ivm het opknappen Mergelakker/Bussegraaf

 

 

Elsloo   12-11-2016


Aan de  bewoners van het  Mergelakker/Bussegraaf

Geachte bewoners,

Zoals eerder met U afgesproken acht ik het van belang om  U middels dit bericht informeren over de meest actuele stand van zaken betreffende   de plannen om het Mergelakker / Bussegraaf  een gedegen opknapbeurt te gaan geven.

Het meest belangrijkste besluit om het project ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren heeft betrekking op het beschikbaar stellen van gelden.

Met de nodige tevredenheid kan ik U mededelen dat de raad van de Gemeente Stein in de raadsvergadering welke eergisteren (10-11-2016) heeft plaatsgevonden een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het opknappen van het Mergelakker/ Bussegraaf van € 300.000 = .

Daarmee is de uitvoering voor een gedegen opknapbeurt van uw straat waar wij eerder samen actie voor ondernomen hebben ook door de gemeenteraad hoog op de politieke agenda komen te staan en mogen wij verwachtten dat er op korte termijn nader overleg met U als buurtbewoners gaat plaatsvinden zodat de uitvoering in 2017 kan gaan plaatsvinden.

In dit kader is het van belang dat het bureau dat eerder in de kantine van de voetbalclub de wensen van U als bewoners heeft opgehaald nu op zo kort mogelijke termijn  samen met u  de mogelijke inrichtingsschetsen gaat bespreken zodat nader vorm en inhoud gegeven kan worden aan uw wensen.

Naar ik begrepen heb is er nog geen vervolgoverleg  geweest op die 1e bijeenkomst hetgeen wel wenselijk is om de voortgang er in te houden zeker gelet op het feit dat er inmiddels weer enkele maanden verstreken zijn.

Mijn advies in deze is dan ook vraag bijzondere aandacht voor dat vervolgoverleg met U als buurtbewoners zodat men geen onnodige tijd gaat verspillen immers nadat helder en duidelijk is wat u als bewoners wenst moeten er nog  definitieve uitwerkingsplannen gemaakt worden  en moet het uitwerkingsplan ook nog aanbesteed worden.

Uiteraard blijf ik als raadslid  graag op de hoogte over de voortgangsontwikkelingen.

Conform eerder gemaakte afspraak vertrouw ik er op dat U bij deze op de hoogte bent van de actuele stand van zaken en verblijf met vriendelijke groeten 


Chantal Meijers   raadslid CMB

Tel 06-25343757  chantalmeijers75@gmail.com

Lees meer ›
Meer nieuws ›

Waarom CMB?

Algemeen

Participatie is voor ons een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming. De inbreng zal schriftelijk worden vastgelegd, burgers worden actief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Bij (voorgenomen) besluiten zal telkens worden toegelicht wat met de ingebrachte argumenten is gedaan.

Communicatie en dienstverlening

Uitgangspunten voor CMB zijn een goede kwalitatieve klantgerichte dienstverlening van de gemeente aan haar burgers en bovenal zorgdragen voor een open, eerlijke en betrouwbare communicatie waarbij ons motto is: wij zijn er voor u.

Financiën en economie

Het totale gemeentelijke beleid valt of staat met een verantwoord financieel beleid. Mede gelet op de aangekondigde daling van de rijksinkomsten voor de komende jaren zal ook de gemeente Stein te maken krijgen met ombuigingen/bezuinigingen. Ook over deze jaren dient het uitgangspunt een sluitende begroting vooraf en een correcte jaarrekening achteraf te zijn.

Wonen en openbare ruimte

Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk. De toenemende vergrijzing in relatie tot de dalende bevolkingsaantallen vraagt om maatwerk. Het accent zal minder op groei maar meer gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering. De door de raad vastgestelde woonmilieuvisie is een goede leidraad. Voorkomen van leegstand heeft onze aandacht.

Verkeer en veiligheid

Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, dan ook een integraal actief en slagvaardig beleid moeten voeren.

Scholing en vorming

Ons streven is en blijft om de onderwijs- en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en woonkernen te behouden en de kwaliteit zo nodig te verbeteren.

Kom meer te weten over ons