• Eerstvolgende raadsvergadering woensdag 20 okt. 2016 19.15 uur.

  Eerstvolgende raadsvergadering woensdag 20 okt. 2016 19.15 uur.

  CMB hoopt jullie te zien op de publieke tribune!

 • Participatie & besluitvorming

  Participatie & besluitvorming

  Participatie is voor het CMB een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming.

Welkom op de website van Communiceren met Burgers

Open en transparante communicatie met de burgers staat bij CMB centraal!

Lettergrootte

Nieuws

Inhoud CMB brief aan het college van B&W m.b.t. een oplossingsgerichte aanpak rondom het oude postkantoor in Elsloo

Aan het college van B en W te Stein     Stein, 10 september 2016

Geacht college,

Reeds vele jaren is het voormalig postkantoor aan de Stationsstraat 125 te Elsloo (hoek Stationsstraat-Mgr. Kerkhofstraat) een van de meest ontsierende panden in onze gemeente.
Dit pand veroorzaakt door de ontsierende deplorabele staat waarin het zich bevindt voor de direct omwonenden al jarenlang een bron van ergernis en ellende.

Bij herhaling hebben wij als fractie CMB bij het college aangedrongen om in overleg met de eigenaar dit pand te slopen, vanwege de zeer slechte staat en het gevaar dat dit oplevert voor passanten.
Het inmiddels aangebrachte hekwerk om passanten te behoeden voor deze gevaarlijke situatie komt het straatbeeld eveneens niet ten goede.

Bij herhaling heeft de eigenaar, die kennelijk ook lid is van de welstandscommissie, de nodige afspraken en toezeggingen gedaan om een einde te gaan maken aan deze al heel lang slepende kwestie. Dit blijkt uit de beantwoording van het college op door ons gestelde vragen .

Steeds opnieuw is ons gebleken dat de eigenaar de gemaakte afspraken niet nakomt met als gevolg dat deze ontsierende en gevaar opleverende situatie nog steeds in stand is kunnen blijven.

Uit de laatste informatie die ons bereikt heeft zal de eigenaar geen verdere stappen ondernemen om een einde te maken aan deze situatie en de vrees die wij hebben is dat bij ongewijzigd beleid ook geen definitief einde komt aan deze (ontsierende) situatie.
Wij hebben begrepen dat de eigenaar het pand in de verkoop heeft gezet waaruit mag worden afgeleid dat van hem geen verdere stappen meer verwacht hoeven te worden.

Daarnaast hebben wij begrepen dat het bedrijf van de eigenaar door de rechtbank failliet is verklaard, hetgeen ons evenmin optimistisch stemt over een verdere oplossingsgerichte aanpak.

Zoals bekend heeft de locatie binnen het rechtsgeldig bestemmingsplan de bestemming “wonen” en kunnen hier 6 appartementen worden gerealiseerd.
  
Gelet op deze bestemming en mede ter voorkoming dat de omwonenden nog veel langer geconfronteerd moeten blijven met deze zeer onwenselijke en ontsierende situatie,  verzoeken wij het college als oplossing om stappen te ondernemen die erop gericht zijn om dit pand in eigendom te verkrijgen (zo nodig in overleg met de woningstichting). 
Door deze strategische aankoop verkrijgt de gemeente een aantal mogelijkheden om op korte termijn een einde te maken aan deze al lang slepende kwestie d.m.v. sloop, en kan de gemeente zich vervolgens nader beraden over herbestemming van deze locatie. 

Fractie CMB,   
Namens deze,  

Nancy Kloosterhof-Martens
raadslid

Lees meer ›

fractieverklaring: Waarom is CMB uit de coalitie gestapt ?

WAAROM  IS  CMB UIT DE COALITIE GESTAPT ?

Bij deze leggen wij als fractie aan U als inwoners verantwoording af.

Wat de plannen van de projectontwikkelaar inzake de 2e fase van het  winkelcentrum betreft merken wij het volgende op.

Dat de ondernemer of anders gezegd de  projectontwikkelaar zich tot doel gesteld heeft om zoveel mogelijk geld te verdienen aan dit plan kunnen wij nog begrijpen.

Wat wij niet begrijpen van deze projectontwikkelaar is dat hij geen enkele boodschap heeft aan de democratisch tot stand gekomen besluiten waarbij hij zelf actief betrokken was.

En nog minder begrip kunnen wij opbrengen voor het feit dat hij in zijn strijd om meer geld te kunnen verdienen inwoners van onze gemeente binnen het bestaande democratisch rechtssysteem monddood probeerde te maken door hun contracten te laten tekenen die naar onze mening strijdig zijn met de grondwet de rechten van de mens alsook met ons burgerlijk wetboek. En met dit soort marktpartijen moeten wij extra op onze hoede zijn als volksvertegenwoordigers in uw eigen belang.

Als wij dan als gemeente zaken moeten doen met dit soort marktpartijen, zoals in het onderhavige geval medewerking verlenen aan bouwplannen voor fase 2, zijn wij als CMB van mening dat wij de plicht zouden moeten hebben, mede ook ter bescherming van onze inwoners, alleen dan medewerking te verlenen als men zich correct houdt aan de democratisch tot stand gekomen besluiten van ons als raad.

Als de politiek tijdens de wedstrijd op verzoek van deze marktpartij de spelregels wil wijzigen, die men eerder in 2013 nog zo nadrukkelijk heeft vastgesteld, in een plan dat met de groots mogelijke stedenbouwkundige zorgvuldigheid en vervolgens samen met onze inwoners na een open en transparante  inspraakprocedure door ons als raad  zijn vastgesteld, dan rechtvaardigt dat op zijn minst een zeer zorgvuldige procedure waarbij de eerder schriftelijk overeengekomen afspraken tussen politieke partijen niet zo maar ter zijde worden geschoven om het belang van deze projectontwikkelaar te dienen.

Het heeft ons zeer teleurgesteld dat onze  coalitiepartners DOS en CDA verzuimt hebben om t b v  een dergelijke zeer ingrijpende wijziging op het centrumplan de eerder schriftelijk overeengekomen afspraken naast zich neer leggen .

Men heeft tevens verzuimd met ons inhoudelijk het overleg aan te gaan dat kennelijk tot doel had om een ingrijpende wijziging van het bestemmingsplan door te voeren  waarbij de hoogte verdubbeld ging worden van  3 naar 6 bouwlagen in fase 2  en als men een heroverweging van de eerder gemaakte afspraken  noodzakelijk vond rechtvaardigde dit naar onze mening een zeer zorgvuldige procedure hetgeen niet gebeurd is.

Men heeft niet alleen ons als coalitiepartij buitenspel geplaatst maar ook onze inwoners die  eerder wel intensief  betrokken geweest zijn bij het tot stand komen van het  rechtsgeldige plan.   Dat komt de betrouwbaarheid niet ten goede.

Vandaar ook  dat wij bij de behandeling van de voorstellen in de raad het ingediende bouwplan fase 2 dat zeer ingrijpend afweek  van het eerder genomen besluit  onze medewerking niet hebben gegeven omdat wij van mening zijn en blijven dat bij een heroverweging van eerder genomen besluiten en gemaakte afspraken een zeer zorgvuldige procedure dient plaatst te vinden hetgeen zeker niet het geval is geweest.

Binnen dat democratisch tot stand gekomen bestemmingsplan behoort ook het college bouwaanvragen te beoordelen en in die beoordeling gaat het dan om de vraag of het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan zo ja vergunning verlenen zo neen vergunning weigeren. Meer smaken zijn er niet.

Toen wij in 2014 door DOS gevraagd werden om deel te nemen aan de coalitie hebben wij daar goed over nagedacht en vooraf duidelijk kenbaar gemaakt dat wij als CMB daartoe bereid waren mits er aan een aantal voor ons van belang zijnde programmapunten zouden worden opgenomen in het schriftelijk overgekomen coalitieakkoord en daarbij was voor ons het in 2013 door de raad  vastgestelde bestemmingsplan Centrum Stein een zeer belangrijk onderdeel van.

En ook voor fase 2 was het voor onze coalitiepartners vanaf het ondertekenen van dat coalitieakkoord helder en duidelijk dat wij als CMB  zouden vasthouden aan zowel de te bebouwen oppervlakte alsook de hoogte van 3 bouwlagen en  dat zijn er geen 6.

Wij werden de afgelopen weken in een laat stadium zeer onaangenaam verrast  dat er bouwplannen door de projectontwikkelaar waren ingediend en zelfs serieus in behandeling werden genomen door de gemeente welke zeer ingrijpend afweken van zowel het bestemmingsplan alsook de met ons gemaakte afspraken.
En moesten tot onze verbazing  constateren dat in die plannen zowel de eerder vastgestelde te bebouwen oppervlakte ruimschoots werd overschreden alsook de eerder vastgestelde bouwhoogte, die van  3 bouwlagen naar 6 bouwlagen werd verruimd.

Een plan dat haaks stond op het met veel zorg vastgestelde bestemmingsplan waar onze inwoners rechten aan kunnen ontlenen en eveneens haaks stond op de eerder met ons overeengekomen afspraken.

Wij zijn een lokale betrouwbare politieke partij  en hebben in 2014 het vertrouwen gekregen van ca 25 %  van de kiezers en dat door hun in ons gestelde vertrouwen willen wij niet beschamen.  Bij ons is een woord een woord en een afspraak een afspraak en daar kan men ons aan houden.

Het correct nakomen van gemaakte afspraken is voor ons de enigste zekerheid dat mensen het in ons gestelde vertrouwen  blijven behouden. Dat heeft het verleden ons bewezen.

Het was voor ons dan ook onbegrijpelijk dat bij de behandeling in de raad, wij als CMB  tot onze grote teleurstelling moesten vaststellen hoe gemakkelijk onze coalitiepartners DOS en CDA de eerder gemaakte afspraken met de inwoners alsook met ons als coalitiepartner naast zich neerlegden en zich niets aantrokken van de door ons ingebrachte zakelijke   argumenten en uiteindelijk de nadrukkelijke keuze gemaakt hebben om het belang van deze projectontwikkelaar te gaan dienen.

Wij hebben uiteraard ook onze principes en hanteren die door trouw te blijven aan onze idealen, normen en waarden, en wensen die onder geen enkel beding ondergeschikt te maken aan de enge en individuele zakelijke belangen van in dit geval een marktpartij die zich niets maar dan ook niets aantrekt van de democratisch tot stand gekomen  besluiten binnen onze gemeente.

Het heeft ons dan ook zeer verbaasd dat deze marktpartij  er in geslaagd is zelfs een  meerderheid  te krijgen om hun individueel belang gediend te krijgen.
Wij nemen van deze zeer omstreden handelwijze verre afstand en wensen niet eens gelieerd te worden aan partijen die daar hun medewerking aan geven.

Vandaar ook dat wij uit de coalitie zijn gestapt en onze rol als volksvertegenwoordigers in de nog resterende termijn tot aan de verkiezingen 2018  op een waardige wijze willen vervullen als oppositiepartij om het beleid, van welke coalitie er ook zal komen, te toetsen aan de normen en waarden die wij hebben en uitdragen, en in de praktijk van alle dag zal dat betekenen dat wij als CMB  op een inhoudelijk kritische alsook constructieve wijze ons werk als gekozen volksvertegenwoordigers zowel in als buiten de raad blijven doen.


Wij zijn en blijven voor U als inwoners een betrouwbare partij omdat het verleden ons geleerd heeft dat betrouwbaarheid en eerlijkheid het langst duurt ook in de politiek.


Op ons kunt U in elk geval blijven rekenen ook na vandaag.

Lees meer ›
 • Maandag 4 juli 2016
 • Geschreven door .
Meer nieuws ›

Waarom CMB?

Algemeen

Participatie is voor ons een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming. De inbreng zal schriftelijk worden vastgelegd, burgers worden actief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Bij (voorgenomen) besluiten zal telkens worden toegelicht wat met de ingebrachte argumenten is gedaan.

Communicatie en dienstverlening

Uitgangspunten voor CMB zijn een goede kwalitatieve klantgerichte dienstverlening van de gemeente aan haar burgers en bovenal zorgdragen voor een open, eerlijke en betrouwbare communicatie waarbij ons motto is: wij zijn er voor u.

Financiën en economie

Het totale gemeentelijke beleid valt of staat met een verantwoord financieel beleid. Mede gelet op de aangekondigde daling van de rijksinkomsten voor de komende jaren zal ook de gemeente Stein te maken krijgen met ombuigingen/bezuinigingen. Ook over deze jaren dient het uitgangspunt een sluitende begroting vooraf en een correcte jaarrekening achteraf te zijn.

Wonen en openbare ruimte

Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk. De toenemende vergrijzing in relatie tot de dalende bevolkingsaantallen vraagt om maatwerk. Het accent zal minder op groei maar meer gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering. De door de raad vastgestelde woonmilieuvisie is een goede leidraad. Voorkomen van leegstand heeft onze aandacht.

Verkeer en veiligheid

Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, dan ook een integraal actief en slagvaardig beleid moeten voeren.

Scholing en vorming

Ons streven is en blijft om de onderwijs- en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en woonkernen te behouden en de kwaliteit zo nodig te verbeteren.

Kom meer te weten over ons