• Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 11 mei 2017 19.15 uur.

    Eerstvolgende raadsvergadering donderdag 11 mei 2017 19.15 uur.

  • Participatie & besluitvorming

    Participatie & besluitvorming

    Participatie is voor het CMB een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming.

Welkom op de website van Communiceren met Burgers

Open en transparante communicatie met de burgers staat bij CMB centraal!

Lettergrootte

Nieuws

Verantwoorde volksvertegenwoordiging ?

                                                                                                                                                                  Stein 25-01-2017

Aan de raad van de gemeente Stein Geachte collega raadsleden,


Een aantal maanden geleden heb ik als fractievoorzitter van het CMB in de openbare vergadering mededeling gedaan van het feit dat een van onze collega raadsleden te weten Dhr v Leuken al geruime tijd afwezig is tijdens de commissie en raadsvergaderingen


Kennelijk hield dat verband met ziekte waardoor hij zijn werkzaamheden als raadslid niet kon uitvoeren op de wijze zoals men dat zou mogen verwachtten van een gekozen volksvertegenwoordiger. Tevens heb ik toen verwezen naar de wettelijke mogelijkheden welke er zijn om raadsleden welke gedurende langere tijd i v m ziekte niet aan de vergaderingen kunnen deel nemen zich gedurende enkele periodes van 3 maanden kunnen laten vervangen.


Als wij kijken naar de huidige situatie van dhr. v d Leuken blijkt ons dat hij sedert het indienen van zijn ontslag als wethouder op 2-11-2015 in de afgelopen periode behoudens de raadsvergadering waarin hij zich heeft laten beëindigen als raadslid amper aanwezig is geweest noch bij commissievergaderingen alsook niet in de besluitvormende vergaderingen van de raad. Daarnaast heeft het ons bevreemd dat Dhr v Leuken zich tijdens zijn installatie toch heeft laten benoemen tot voorzitter van de commissie OWM waar hij eveneens sedert zijn benoeming niet aanwezig is geweest. N a v mijn eerder gemaakte opmerkingen in de raadsvergadering van 22- Okt 2016 ter zake deelde de fractievoorzitter van DOS ons mede dat er overleg was met betrokkene.


Inmiddels zijn wij alweer een aantal maanden verder zonder dat wij nader bericht ontvangen hebben over de stand van zaken en zien wij ook geen tastbaar resultaat op verandering van deze zeer onwenselijke situatie. Integendeel op de agenda voor de komende raadsvergadering wordt ons voorgesteld om i p v dhr v Leuken dhr Ummels als voorzitter te gaan benoemen in de commissie OWM .


Het moge duidelijk zijn dat wij het niet gepast vinden dat gekozen volksvertegenwoordigers zich met volledig behoud van hun vergoeding gedurende langere tijd aan hun werk als volksvertegenwoordiger kunnen blijven onttrekken. Wij zijn van mening en gaan er van uit dat gekozen volksvertegenwoordigers na hun beëdiging de aan hun opgedragen taak naar eer en geweten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze invullen.


Nog los van het feit dat deze handelwijze een wel zeer negatief beeldvorming oproept bij vele inwoners komt deze handelwijze het imago van de politiek zeker niet ten goede. Voor ons reden te meer om bij de fractie Dos waartoe betrokkene behoord aan te dringen passende maatregelen te nemen welke tot doel hebben een einde te maken aan deze wel zeer onwenselijke situatie welke wij nooit eerder hebben mogen ervaren .
Er op vertrouwende dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan deze onwenselijke situatie verblijven wij met vriendelijke groeten.


Namens de CMB fractie Jack Meijers fractievoorzitter.

Lees meer ›

Raadsvragen Fractie CMB inzake Gemeentegids Stein

Vragen conform art 39 R v O                                                                Elsloo 10-01-2017


Aan het college van B en W te Stein.

 

Geacht college,


Het heeft mij en met mij vele inwoners in hoge mate verbaasd dat het de gemeente Stein niet gelukt is om de gemeentegids inclusief jaarkalender tijdig bij onze inwoners te laten bezorgen .


Zeker als men daarbij in overweging neemt dat de bezorging ook vorig jaar behoorlijk mis gelopen was.


Wij hadden op zijn minst mogen verwachtten dat er heldere en duidelijke afspraken gemaakt zouden zijn tussen de gemeente en het bedrijf ter voorkoming van deze wel zeer slechte bezorging.


N a v de nodige terechte vragen hebben er perspublicaties plaatsgevonden waaruit ons blijkens het commentaar van de verantwoordelijke wethouder Mevr Wingelaar op zijn minst af te leidden is dat zij op basis van de slechte ervaringen welke eerder ondervonden waren met het bedrijf FRM producties ons laat weten dat zij er alles aan gedaan zou hebben om hetgeen verleden jaar gebeurde met de bezorging dit te voorkomen voor dit jaar.


Welke harde afspraken Mevr Wingelaar met het bedrijf gemaakt zou hebben ter voorkoming van deze slordige bezorging is ons echter uit de onlangs toegezonden RIB van 5-1-2017 niet duidelijk geworden.
En ook is het voor ons volstrekt onduidelijk welke harde afspraken de portefeuillehouder nu richting bedrijf heeft gemaakt om te voorkomen dat de bezorging van de gemeentegids tijdig van start zou gaan en onze inwoners inderdaad voor de aanvang van het nieuwe jaar de gemeentegids in huis zouden hebben.


Ook wijkt de lay-out van de gemeentegids sterk af van voorgaande uitgave en wij vragen ons af of dit al eerder bij de gemeente bekend was.


Gelet op de gang van zaken onttrekken wij ons niet aan de indruk dat de gemeente veel te weinig aandacht besteed heeft aan zowel de opzet van de gemeentegids alsook de tijdige bezorging daarvan.


Om ons een goed beeld te kunnen vormen van deze ernstige tekortkoming in de dienstverlening naar onze inwoners wensen wij van het college te ontvangen de gespreksverslagen waarover de wethouder melding doet in de krant en de alle correspondentie welke door de gemeente met het bedrijf gevoerd is afgelopen jaar zodat wij ons een goed oordeel kunnen vormen over de ontstane situatie zodat er lering getrokken kan worden uit deze vervelende aangelegenheid.


Jack Meijers fractievoorzitter CMB.

Lees meer ›
Meer nieuws ›

Waarom CMB?

Algemeen

Participatie is voor ons een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming. De inbreng zal schriftelijk worden vastgelegd, burgers worden actief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Bij (voorgenomen) besluiten zal telkens worden toegelicht wat met de ingebrachte argumenten is gedaan.

Communicatie en dienstverlening

Uitgangspunten voor CMB zijn een goede kwalitatieve klantgerichte dienstverlening van de gemeente aan haar burgers en bovenal zorgdragen voor een open, eerlijke en betrouwbare communicatie waarbij ons motto is: wij zijn er voor u.

Financiën en economie

Het totale gemeentelijke beleid valt of staat met een verantwoord financieel beleid. Mede gelet op de aangekondigde daling van de rijksinkomsten voor de komende jaren zal ook de gemeente Stein te maken krijgen met ombuigingen/bezuinigingen. Ook over deze jaren dient het uitgangspunt een sluitende begroting vooraf en een correcte jaarrekening achteraf te zijn.

Wonen en openbare ruimte

Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk. De toenemende vergrijzing in relatie tot de dalende bevolkingsaantallen vraagt om maatwerk. Het accent zal minder op groei maar meer gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering. De door de raad vastgestelde woonmilieuvisie is een goede leidraad. Voorkomen van leegstand heeft onze aandacht.

Verkeer en veiligheid

Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, dan ook een integraal actief en slagvaardig beleid moeten voeren.

Scholing en vorming

Ons streven is en blijft om de onderwijs- en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en woonkernen te behouden en de kwaliteit zo nodig te verbeteren.

Kom meer te weten over ons