Behandeltermijnen gemeentelijke dienstverlening tijdens de coronacrisis

Na ontvangst van verschillende signalen vanuit Steinse ondernemingen over dat zij 8 weken dienen te wachten op reactie van de gemeente ter zake vragen over de maatregelen van COVID-19 voor hun onderneming, dient CMB vandaag schriftelijke raadsvragen in. Juist in deze crisistijd is er alles bij gebaat dat Stein haar behandeltermijnen verkort en ondernemers sneller te woord staat over de (on)mogelijkheden betreffende de eigen bedrijfsvoering gedurende de coronamaatregelen.

De schriftelijke raadsvragen treft u hieronder aan.

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid richten ondergetekenden zich thans tot u inzake het volgende, waarbij tevens het verzoek wordt gedaan om deze brief met de hoogst mogelijke spoed te doen beantwoorden:

Naar aanleiding van een recente publicatie in Dagblad de Limburger d.d. 16 februari jl. heeft ons het bericht bereikt dat de gemeente Stein een gooi gaat doen om de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland te worden. CMB vindt dit een uitermate goed streven en zal in de gemeenteraad ook voorstellen steunen  die effectief bijdragen aan dit voornemen, doch in het kader daarvan ontvangen wij daarentegen verontrustende signalen van een aantal ondernemers over de huidige gemeentelijke dienstverlening richting hen tijdens de coronacrisis.

Ons bereiken signalen van ondernemers dat zij niet het fijne weten van de maatregelen genomen door de regering in het kader van de bestrijding van COVID-19. In het bijzonder ondernemingen die naast detailhandel ook diensten verrichten weten thans niet waar zij aan toe zijn en houden de zaak thans volledig gesloten. Redenen voor hen om contact met de gemeente Stein op te nemen om te bezien welke mogelijkheden er zijn om alsnog inkomsten te vergaren. Na contact met de gemeente hebben zij het bericht ontvangen dat hun vraag binnen 8 weken na ontvangst wordt behandeld.

Procedureel is dat correct maar als CMB-fractie zijn wij hierover verbouwereerd.  Naar onze mening zijn de economische gevolgen voor deze ondernemingen zodanig groot dat zij op een aanzienlijk kortere termijn bericht dienen te ontvangen over de mogelijkheden en de onmogelijkheden in het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Zij verdienen de hoogst mogelijke ondersteuning van de gemeente Stein. Gelet op het vorenstaande laten wij u de volgende vragen toekomen:

  1. Deelt het college met CMB de opvatting dat onze lokale ondernemers van Stein op dit moment in een zodanige nijpende situatie zitten dat zij ondersteuning van onze gemeentelijke dienstverlening thans het hardst nodig hebben en dat een behandeltermijn van 8 weken voor ondernemingen de financiële doodsteek kan betekenen, mede gelet op het feit dat de inkomsten zonder steunmaatregelen nihil zijn?
  2. Realiseert het college zich dat een aantal ondernemingen thans géén financiële steun van overheidswege ontvangt omwille van het partnerinkomen en dat zij derhalve op één inkomen zowel privé als zakelijke lasten dienen te dragen, waardoor de situatie nog nijpender wordt?
  3. Deelt het college de opvatting dat maatregelen over 8 weken hoogstwaarschijnlijk kunnen afwijken van de maatregelen die geldend zijn toen de ondernemers de vragen bij de gemeente hebben ingediend en dat een reactie daaromtrent na 8 weken niet meer aan de orde is?
  4. Deelt het college de opvatting dat in tijde van crisis de wettelijke behandeltermijn van 8 weken los gelaten dient te worden en er alles op alles dient te worden gezet om ondernemers op een adequate wijze steun te verlenen? Alsmede dat een kortere reactietermijn, van de kant van de gemeente, de Steinse economie en werkgelegenheid in aanzienlijke mate kan verbeteren c.q. behouden?
  5. Kan de betreffende wethouder en portefeuillehouder, de toezegging doen dat de Steinse ondernemers die kampen met vragen aangaande de maatregelen COVID-19 in hun situatie binnen één week een inhoudelijk antwoord ontvangen over de specifieke situatie van de onderneming, zodat er ook voor hen binnen een redelijk te accepteren termijn duidelijkheid komt over de mogelijkheden en de onmogelijkheden.
  6. Op welke wijze wordt de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van dit onderdeel aangepast teneinde te bewerkstelligen dat Stein de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland wordt? Want dat is en blijft een uitstekend streven waaraan wij met deze vragen hopen bij te dragen.

Erop vertrouwende dat u ons schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

Verblijven wij,

Namens de fractie Communiceren Met Burgers

Met vriendelijke groet,

W.J.G. Thewissen, raadslid
K. Hoeveler LL.B., burgercommissielid

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein