Skip to main content

Motie CMB inzake toewijzing woningen aan eigen inwoners gemeente Stein

De woningmarkt zit (ook) in Stein op slot. Wie een gemiddeld huis in de gemeente Stein wil kopen, heeft vanwege de huidige rentestanden een bruto jaarinkomen van € 71.000, -- nodig om een hypotheek te krijgen.  Ook in de huursector ziet het er niet rooskleurig uit. In de gemeente Stein moet een woningzoekende gemiddeld 8 jaar ingeschreven staan, voordat hij of zij in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe wetswijziging ingegaan, die mogelijk maakt dat gemeenten voorrang toekennen aan woningenzoekenden met een sociale of economische binding aan de eigen gemeente. Dit voor zover bestaande woningen binnen de huursector vrijkomen, doordat de oude huurder de huur heeft gezegd. Ook is deze regeling van toepassing op nieuwbouw koopwoningen.

Om deze voorrangsregeling toe te passen is een speciale verordening nodig. Ook heeft het College aangegeven binnen de Westelijke Mijnstreek afspraken te willen maken. Naar verwachting kan dit volgens het College pas 'ergens in 2025' worden gerealiseerd.

CMB stelt zich op het standpunt dat er ook nu al stappen kunnen worden gezet. Wij verzoeken de wethouder om met woningcorporaties in gesprek te gaan om, ter overbrugging, nu al als voorwaarde op te nemen dat Steindenaren voorrang krijgen boven woningzoekenden van buitenaf. Ditzelfde geldt voor de realisatie van nieuwe koopwoningen. We vragen de wethouder  in gesprek te gaan met initiatiefnemers van nieuwbouw om voorrang te geven aan Steinse kopers.

CMB rekent op steun voor dit initiatief, omdat alle stappen die kunnen worden gezet om de woningmarkt in Stein weer op gang te krijgen, genomen moeten worden. Dit is zo'n stap en daarmee een kans voor Stein om nu iets te doen en niet te wachten tot ergens in 2025.

Update 25 april 2024: de motie van de CMB fractie is bij meerderheid van stemmen aangenomen. De aangenomen motie leest u hier.