Aanvullende raadsvragen afgekeurde sportvelden SV Haslou

Naar aanleiding van het bericht uit ‘Dagblad de Limburger’ over de afgekeurde kunstgrasvelden van SV Haslou vraagt CMB opheldering en volledige inzage in het dossier zowel over de besluitvorming zelf alsook over de plotseling zeer merkwaardige wisseling inzake de verantwoordelijke wethouder over dit dossier.

Elsloo, 8 juli 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

Onderwerp: kunstgras Haslou complex

Met de nodige verbazing heeft het CMB kennis genomen van het artikel in de Limburger van verleden week met als titel: “Uitstel nieuw kunstgras Haslou Elsloo wekt onvrede”.

We stelden reeds kritische vragen aan de portefeuillehouder accommodatiebeleid. Waarom is men nog steeds niet begonnen met het vervangen van de kunststof bovenlaag op het bewuste sportvelden complex? Het besluit werd eind vorig jaar immers al genomen door de raad.

De tot nog toe in acht genomen handelwijze rondom dit dossier roept bij ons steeds meer vraagtekens op rondom met name de portefeuillehouder accommodatiebeleid.

Nu zich ernstige problemen voordoen in de uitvoering van het raadsbesluit blijkt uit het krantenartikel dat onze vragen niet beantwoord gaan worden door de primair verantwoordelijke wethouder de heer Ummels, maar door mevrouw van Mulken.

Dit plotselinge “vluchtgedrag” bevreemd ons en komt ongeloofwaardig over. Toen op 10 juli 2018, binnen het college, de portefeuilleverdeling plaatsvond werd de heer Ummels aangewezen als verantwoordelijke portefeuillehouder voor het volledige accommodatiebeleid inclusief het sportvelden complex Catsop. Als dit niet het geval geweest was, hadden wij op zijn minst mogen verwachtten dat het college ons daar destijds per omgaande van in kennis gesteld zou hebben. Dat is echter niet gebeurd.

Het heeft ons dan ook in hoge mate bevreemd dat het college, nu er problemen zijn ontstaan in de uitvoering, ons per brief van 27 juni 2019 in kennis stelt dat er een wijziging in de portefeuilleverdeling heeft plaatsgevonden tussen de wethouders Ummels en van Mulken. Terloops deelt men ons tevens mede dat de rede daarvan is dat de heer Ummels een familiale band heeft met de voorzitter van voetbalclub Haslou.

In dit kader vragen wij aan de voorzitter van de raad om ons vertrouwelijk ter inzage te leggen de opgestelde integriteitstoets welke van toepassing is geweest voor de heer Ummels.

Tevens vragen wij het college ons alle dossierstukken ter inzage te leggen welke betrekking hebben op de betreffende voorbereiding, aanbesteding en gunning. Eveneens verzoeken wij om alle besprekingsverslagen, bespreeknotities en collegebesluiten dienaangaande.

Wij vragen dit in het kader van onze controlerende rol. Wij willen ons een helder en duidelijk beeld kunnen vormen over de gang van zaken met betrekking tot dit issue.

Uit het krantenartikel mogen we afleidden dat ten aanzien van het afgekeurde veld geen volledige vervanging gaat plaatsvinden. Vervanging zal slechts ten dele plaatsvinden.

Het speelveld voldoet in zijn geheel niet meer aan de gebruiksnomen  van de KNVB. Enkel de 16 meter gebieden te voorzien van een nieuwe kunststoftoplaag is een niet afdoend lapmiddel.

Het gemeentebestuur is eigenaar van de accommodatie en verantwoordelijk voor een veilig en verantwoord gebruik. Door lapmiddelen te gebruiken loopt men onnodig veel risico ten aanzien van de goedkeuring van het speelveld.

In de krant staat ook vermeld dat de gemeente wil wachten met de vervanging van de kunststoftoplaag. Wachten totdat de fabriek gebouwd is waar de recycling van de oude matten kan plaatsvinden. Dit komt bij ons over als een ongeloofwaardig en niet ter zake doende excuus om uitstel van het genomen raadsbesluit te rechtvaardigen. Enerzijds omdat men voor de vervanging van de 16 meter gebieden hetzelfde probleem heeft inzake de recycling als bij de algehele vervanging van het speelveld. Anderzijds omdat uit nader informatie blijkt dat er op meerdere plaatsen in ons land vervanging van kunstgrasvelden plaatsvindt door bedrijven. De gemeenten worden daarbij niet opgezadeld met recycling problemen. Heeft dit te maken met de gemaakte keuze van gunning?

Mocht het toch zo zijn dat de gemeente verantwoordelijk is voor de tijdelijke opslag van de oude kunststoftoplaag. Dan zijn er, in afwachting van de bouw van een recyclingfabriek, voldoende opslagmogelijkheden voorhanden in de onmiddellijke omgeving van het sportveldencomplex.

Samenvattend voldoende reden om, ten aanzien van dit omstreden dossier, helderheid en duidelijkheid te vragen over het falende beleid inzake de uitvoering van het genomen raadsbesluit.

Wij zien de beantwoording dan ook met belangstelling tegemoet.

Fractie CMB Stein,
Jack Meijers

© cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein