Skip to main content

Behoud accommodatie schutterij St. Hubertus Nattenhoven

CMB is blij dat Schutterij St. Hubertus Nattenhoven haar accommodatie behoudt.

Elsloo 14-11-2017

Aan het college van B en W te Stein.

Geacht college,

In heb uw mail inzake de berichtgeving inzake de schutterij St Hubertus uit Nattenhoven in goede orde ontvangen maar bovenal met grote tevredenheid gelezen.

Het positieve nieuws is dat er een duurzame en toekomstbestendige oplossing in het verschiet ligt inzake het behoud van de reeds jarenlange in gebruik zijnde accommodatie voor deze niet meer weg te denken vereniging binnen onze gemeente.

Dat behouden van hun locatie was zeker op het laatst van vorig jaar niet meer zo vanzelfsprekend

Dat was ook de reden dat het bestuur van de schutterij zich in een zeer uitvoerige goed onderbouwde alsook zeer zorgelijke brief zich tot ons als raad heeft gericht met het verzoek aan ons voor ondersteuning met als doel hun schietactiviteiten te kunnen blijven voortzetten.

Wij hebben toen als CMB samen met de toenmalige fractie govers een motie ingediend en het college opgedragen zo snel mogelijk het traject van overleg in te gaan met als doel het behouden van deze accommodatie t b v de schutterij St Hubertus.

Een motie die vervolgens door de voltallige raad werd ondersteund.

Het college is vervolgens op een voortvarende wijze aan de slag gegaan en het overleg gevoerd hetgeen gelet op de berichtgeving er toe geleid heeft dat verwacht mag worden dat binnen afzienbare tijd een definitief einde is gekomen aan de onzekerheid.

Daarmee is er tevens ook een goede balans ontstaan tussen enerzijds natuurontwikkeling en anderzijds het behoud van het culturele erfgoed van de schutterij St Hubertus uit Nattenhoven.

Het past ons dan ook onze dank uit te spreken voor het bereikte resultaat.

In dit kader spreken wij dan ook onze grote waardering uit voor de inzet van de gemeente alsook voor de constructieve wijze waarop andere partijen welke betrokken zijn bij deze materie hub=n bijdrage geleverd hebben om te komen tot een voor allen aanvaardbare oplossing.

Namens de CMB fractie

Fractievoorzitter Jack Meijers