Skip to main content

Raadsvragen inzake oud postkantoor Elsloo

CMB raadslid Nancy Martens stelt hernieuwd vragen aan college over situatie oude postkantoor Elsloo.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Stein 14-03-2018

Geacht college,

Meerdere keren heeft CMB de afgelopen 4 jaar aandacht geschonken aan het al vele jaren leegstaande en verpauperde postkantoor aan de Stationsstraat in Elsloo. CMB heeft het college om actie gevraagd en een definitief einde te maken aan deze situatie. Het pand geeft al vele jaren een troosteloze aanblik en wordt door veel inwoners niet alleen als erg ontsierend ervaren, maar is en blijft een doorn in het oog voor de omwonenden vanwege de onnodige verstoring van de woon- en leefomgeving ter plaatse.

Herhaaldelijk hebben wij het college verzocht om de eigenaren aan te schrijven en tot sloop over te laten gaan. Ondanks toezeggingen dat de situatie verbeterd zou worden heeft sloop tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Toen ons bleek dat de voormalige eigenaar het pand in 2016 in de verkoop had staan hebben wij aan de raad voorgesteld om het pand aan te kopen. Deze aankoop had ons inziens een strategisch belang in het kader van de woonvisie vanwege de aanwezige 7 bouwtitels, die bij aankoop zouden kunnen vervallen. Dit zou enerzijds een positieve bijdrage leveren aan de aan ons als gemeente opgelegde sloopopgave. Anderzijds kon de gemeente zo (ver)snel(d) over kunnen gaan tot sloop / aanpak van dit ontsierende pand.

Ter verbetering van de woon- en leefsituatie is door CMB destijds “groen” als bestemming voorgesteld. Bovendien zou een dergelijke bestemming de verkeersveiligheid verbeteren. Ons voorstel is op 13 juli 2017 in de raad behandeld. De wethouder heeft aangegeven dat er nieuwe ontwikkelingen waren die hem voldoende zekerheid boden om op korte termijn een einde aan deze ongewenste situatie te maken.

Daaropvolgend bleek ons uit de raadsinformatiebrief van 24 augustus 2017 dat het betreffende pand op 22 augustus 2017 verkocht was aan een nieuwe eigenaar. Deze had aanvankelijk plannen om ter plaatse 2 woningen te realiseren. Die plannen heeft de eigenaar ook kenbaar gemaakt aan omwonenden. Die waren hier redelijk positief over.

Wij missen echter tot op heden de voortgang in dit project. De jarenlange onaanvaardbare situatie blijft op deze wijze alsmaar voortduren. Wij vinden dit niet in het belang van de omwonenden.

Daarom verzoeken wij het college om aan te geven:

  1. Welke stappen inmiddels zijn ondernomen om te komen tot sloop van de huidige opstallen, dan wel realisatie van woningen?
  2. Is ook de nieuwe eigenaar in navolging van de vorige eigenaar aangeschreven door het college om het ontsierende pand voortvarend te slopen dan wel (her)bouw te plegen?
  3. Heeft de nieuwe eigenaar inmiddels een omgevingsvergunning bouw of sloop daadwerkelijk ingediend?
  4. Of zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen te melden die hernieuwd tot uitstel van sloop/bouw kunnen gaan leiden?

Graag uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Nancy Kloosterhof-Martens

Raadslid CMB