Skip to main content

Raadsvragen ter zake diverse gewapende overvallen gemeente Stein

Naar aanleiding van de drietal incidenten die in de maanden januari 2021 en februari 2021 hebben plaatsgevonden, heeft CMB vandaag schriftelijke raadsvragen ingediend bij het college van Burgemeester & Wethouders. CMB uit haar ernstige zorgen over deze trend van ernstige criminaliteit die zich in zeer korte tijd meermaals heeft opgevolgd en pleit voor extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid van inwoners en ondernemers. Hieronder treft u de ingediende raadsvragen aan.

Geacht college,

Uit recente media, burgernet, buurtwhatsapps en via burgers hebben wij moeten vernemen dat er in Stein en Elsloo op relatief korte termijn, namelijk d.d. 15 januari 2021, 16 januari 2021 en 2 februari 2021 drie gewapende overvallen hebben plaatsgevonden op twee cafetaria’s en een drogisterij.

Als CMB-fractie maken wij ons hier ernstige zorgen over. Gelet op het vorenstaande laten wij u graag de volgende vragen toekomen:

1. Deelt uw college met CMB de opvatting dat deze vorm van (ernstigere) criminaliteit, die zich in zeer kort tijdbestek heeft opgevolgd, de mate van onveiligheid voor onze gemeente (ernstige) schade toebrengt en dit bij ondernemers en inwoners voor steeds meer ongerustheid zorgt?

2. Deelt uw college de opvatting dat het aantal gewapende overvallen (of pogingen daartoe) ernstige proporties begint aan te nemen?

3. Kan de burgemeester, als portefeuillehouder, ons na overleg met de politie berichten over de huidige stand van zaken betreffende deze drie incidenten?

4. Krijgt de aanpak van deze vorm van ernstige criminaliteit (extra) prioriteit?

5. Hoe verklaart uw college dat de gemeente Stein, in vergelijking met de rest van Limburg, kampt met deze stijging in het aantal overvallen en pogingen daartoe, mede gelet op het feit dat over het jaartal 2020 uit de registraties bij data.politie.nl blijkt dat er in de gemeente Stein (maar) twee overvallen hebben plaatsgevonden?

6. Gaat de gemeente Stein in samenwerking met de politie (extra) maatregelen treffen om deze (ernstige) vorm van criminaliteit te voorkomen en de pakkans te vergroten?

7. Kunt u de gemeenteraad aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 op de hoogte stellen van de (tussen)resultaten?

In afwachting van nader bericht.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Communiceren Met Burgers

N. Kloosterhof-Martens, raadslid
K. Hoeveler LL.B., burgercommissielid

Meer in deze categorie