Skip to main content

Raadsvragen vandalisme Kasteelpark Elsloo

Naar aanleiding van een reeds aantal incidenten de afgelopen maanden met betrekking tot vandalisme in het Kasteelpark van Elsloo, dient CMB vandaag schriftelijke raadsvragen in bij het college van Burgemeester en Wethouders. CMB pleit voor zichtbare maatregelen, met in het bijzonder mobiel cameratoezicht, om het vandalisme aldaar zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Ook dient er strenger op toegezien te worden dat er na zonsondergang geen personen in het gebied aanwezig zijn. Onze raadsvragen leest u hier:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Elsloo, 2 mei 2020

Betreft: vandalisme Kasteelpark Elsloo

T.a.v.: Het college van Burgemeester en Wethouders,

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid richten ondergetekenden zich thans tot u inzake het volgende:

Vooraleer in te gaan op onderhavige kwestie met betrekking tot het vandalisme in het Kasteelpark van Elsloo is het CMB bekend dat de eigendom van voornoemd gebied toebehoort aan Stichting het Limburgs Landschap. Desalniettemin is het betreffende gebied openbaar toegankelijk voor het algemeen publiek. Dientengevolge stelt CMB zich op het standpunt dat uw college eveneens een rol heeft om de openbare orde in dit gebied, al dan niet in nauwe samenwerking met de stichting, te waarborgen en indien nodig, te handhaven.

Vernielingen

Sedert 2016 is het theehuisje in het Kasteelpark van Elsloo herbouwd. Dit was destijds noodzakelijk aangezien voornoemde door brandstichting volledig was afgebrand. CMB benadrukt dat voornoemd object veel waarde heeft voor o.a. een groot aantal inwoners van Elsloo. De afbranding van het object heeft derhalve tot veel commotie geleid, de herbouw is deswege zeer gewaardeerd.

Sinds maart bereiken ondergetekenden diverse signalen dat er zich regelmatig in de avond- en nachtelijke uren activiteiten ontplooien onder groepen die het niet zo nauw nemen met het zorgvuldig gebruik van andermans eigendom. Integendeel, voornamelijk in het desbetreffende theehuisje wordt regelmatig afval gedumpt en is er incidenteel zelfs sprake van roetresten van een gemaakt kampvuur. Dit met alle risico op een nieuwe brandstichting.

CMB heeft de afgelopen maand bekeken hoe men met onderhavige signalen is omgegaan. Wij constateren geen waarneembare aanvullende maatregelen om vandalisme in dit gebied tegen te gaan. Opnieuw vernemen wij signalen van vandalisme in het Kasteelpark van Elsloo. Ditmaal heeft Dagblad De Limburger er eveneens d.d. 1 mei jl. de nodige aandacht aan besteed. CMB concludeert dat onderhavige situatie niet meer langer door de beugel kan en stelt dienaangaande de navolgende vragen:

Raadsvragen

1. In welke mate heeft uw college bovenstaande signalen eveneens ontvangen?

2. Deelt uw college met CMB de opvatting dat er tegen deze vorm van vandalisme aldaar aanvullende maatregelen moeten worden genomen teneinde het vandalisme aldaar te bestrijden?

3. Heeft uw college dienaangaande contact met de Stichting Limburgs Landschap en de politie Westelijke Mijnstreek gezocht? Mocht dit niet het geval zijn, bent u bereid om dit alsnog op de korte termijn te doen en uw bevindingen in een reactie op onderhavige brief mee te nemen?

4. Welke maatregelen heeft uw college, de stichting en/of de politie tot op heden genomen om onderhavige problematiek te bestrijden? Mocht u omtrent de stichting en/of de politie onvolledige kennis hebben, bent u bereid om deze informatie alsnog op de korte termijn bij hen te vergaren en uw bevindingen eveneens in een reactie op onderhavige brief mee te nemen?

CMB constateert dat in het gebied borden aanwezig zijn die ingevolge het bepaalde in art. 461 WvSr onbevoegden de toegang tussen zonsondergang en zonsopgang ontzegd. Deze borden zijn echter niet op alle door wandelpaden gerealiseerde ingangen waarneembaar.

5. Is het naar de beoordeling van uw college noodzakelijk dat bij alle gebruikelijke ingangen voornoemd bord wordt gerealiseerd om de legitimiteit van art. 461 WvSr te waarborgen c.q. te kunnen handhaven op basis van voornoemd artikel? Mocht dit het geval zijn, is uw college bereid om al dan niet in samenwerking met de stichting alsnog voor de plaatsing van deze borden bij alle gebruikelijke ingangen zorg te dragen?

6. Hoe vaak zijn er bij uw college, de politie en Stichting Limburgs Landschap meldingen binnengekomen over activiteiten tussen zonsondergang en zonsopgang? Mocht u omtrent de stichting en/of de politie onvolledige kennis hebben, bent u bereid om deze informatie alsnog op de korte termijn bij hen te vergaren en uw bevindingen eveneens in een reactie op onderhavige brief mee te nemen?

7. Welke maatregelen zijn er op de korte termijn aan de zijde van uw college, dan wel de stichting, dan wel de politie te verwachten teneinde het vandalisme op deze locatie te bestrijden?

8. CMB ziet wellicht een efficiënte oplossing door middel van de inzet van mobiele camera’s in het Kasteelpark, met in het bijzonder gericht op het theehuisje. CMB verneemt graag uw visie hieromtrent. Is uw college bereid om deze mobiele camerabewaking al dan niet tijdelijk in het Kasteelpark te realiseren?

Hopende dat u ons schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

Verblijven wij,

Namens de fractie Communiceren Met Burgers

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Es, raadslid
Kyle Hoeveler, burgercommissielid

Bron afbeelding: De Limburger

Meer in deze categorie