Skip to main content

Raadsvragen woninginbraken gemeente Stein

CMB vraagt middels raadsvragen om opheldering en extra maatregelen naar aanleiding van recente onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de gemeente Stein op nationaal niveau bij de top vijf behoort waar de meeste woninginbraken gepleegd worden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Stein  10-02-2019

Geacht college,

Uit zeer recente media hebben wij vernomen dat naast de gemeente Sittard-Geleen, de gemeente Stein in de top vijf van Nederlandse gemeenten staat, waar in 2018 relatief het vaakst wordt ingebroken.

Daarnaast bereiken ons berichten via burgernet, buurtwhatsapps en burgers over woninginbraken dan wel pogingen daartoe.

Als CMB fractie maken wij ons ernstige zorgen hierover.

Daarom laten wij u de volgende vragen toekomen:

 1. Heeft uw college kennisgenomen van de rapportage opgesteld door data-experts van Local Focus in opdracht van de politie, en de mediaberichten hierover in ‘Dagblad de Limburger’ d.d. 6 februari jl.?
 2. Deelt uw college met CMB de opvatting dat de uitkomst van deze statistieken de gevoelens van onveiligheid in onze gemeente nadelig kunnen beïnvloeden?
 3. Deelt uw college de opvatting dat het aantal woninginbraken of pogingen daartoe behoorlijke proporties begint aan te nemen en dit veel impact heeft op de slachtoffers hiervan?
 4. Kunt u ons een recent overzicht aanreiken van het aantal woninginbraken in Stein over de afgelopen vijf jaren?
 5. Kunt u dit overzicht specificeren in wijk en/of straat?
 6. Hoe verklaart uw college dat de gemeente Stein in vergelijking met de rest van Limburg samen met de gemeente Sittard-Geleen kampt met deze stijging in het aantal vermogensdelicten, specifiek woninginbraken, en pogingen daartoe.
 7. Gaat de gemeente Stein in samenwerking met de politie in 2019 (extra) maatregelen treffen om woninginbraken te voorkomen?
 8. Krijgt de aanpak van woninginbraken, mede naar aanleiding van de resultaten uit de recente doorrekening van de politiecijfers, (extra) prioriteit?
 9. Waaruit bestaan deze maatregelen concreet? Wanneer en hoe worden deze ingezet en met welke (keten)partners?
 10. Welke effecten denkt u hiermee te gaan behalen?
 11. Hoe worden deze gemonitord en gemeten?
 12. Wanneer maakt u de resultaten hiervan bekend. Op welke manier maakt u deze bekend en aan wie maakt u deze resultaten bekend?
 13. Kunt u de gemeenteraad (periodiek) op de hoogte stellen van de (tussen)resultaten.
 14. Kan uw college ons inzichtelijk maken in hoeveel van de gevallen de politie in 2018 vervolgonderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van aangiftes omtrent vermogensdelicten, die zich specificeren tot woninginbraak of een poging daartoe, in vergelijking met het totale aantal aangiftes in deze categorie in 2018. Alsmede in hoeveel van de gevallen dit geresulteerd heeft in het feit dat criminelen in de kraag zijn gevat?

Graag uw reacties,

Met vriendelijke groet,

N. Kloosterhof-Martens, raadslid CMB

K. Hoeveler, burgercommissielid CMB

Meer in deze categorie