Skip to main content

Raadsvragen verbouwing basisschool de Avonturijn

CMB stelt schriftelijke raadsvragen n.a.v. berichtgeving over wederom een aanvullend onderzoek naar de verbouwing van basisschool De Avonturijn in Berg aan de Maas.

Wethouder Ummels heeft in juni 2019 de verwachting gewekt op korte termijn definitieve besluiten te nemen.

CMB verwacht in het belang van het voortbestaan van de basisschool in Berg aan de Maas op de korte termijn actie aan de zijde van het college. De raadsvragen ziet u hieronder:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Berg a/d Maas  15/05/2020

Aan het college van B en W te Stein,

Geacht college,

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot u met het volgende.

Ten eerste wil ik graag middels deze brief mijn verbazing en grote teleurstelling uiten over de gang van zaken in het dossier “Verdiepinsonderzoek verbouwing basisschool De Avonturijn”.

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 werd er door de wethouder beloofd dat er zeker geen langdurig onderzoek gedaan werd en er zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid zou komen.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder in dit dossier en moet ik tot mijn verbazing lezen dat  er wederom sprake is van nieuw aanvullend onderzoek. Verdere onderzoeken waarbij een aantal zaken betrekking hebbende op de bijdrage van de kindpartner nog verder onderzocht dienen te gaan worden.

Uit de beraadslagingen in de raad van 6 juni 2019 is mij gebleken dat wij als raad van het college mochten verwachten dat er op korte termijn definitieve besluiten genomen zouden worden over de school in Berg a/d Maas

Het kwalijk gevolg van dit nieuw aanvullend onderzoek is dat er weeral vertraging optreedt bij de besluitvorming door de raad. Er wordt ons nu medegedeeld dat behandeling van het voorstel niet op korte termijn, doch op zijn vroegst eind september 2020 kan gaan plaatsvinden.

En met het nieuwe schooljaar in zicht blijven de onzekerheden bestaan. Ondanks het feit dat  wij als raad het er over eens waren dat wij met de nodige voortvarendheid een einde wilden maken aan de bestaande onzekerheid over het behoud van de school in Berg a/d Maas.

Dat opnieuw vertragen van het besluitvormingsproces is dan ook niet alleen voor mij maar ook voor vele betrokken ouders zeer teleurstellend. Want dit betekent wederom voor hen dat met het uitstellen van de besluitvorming er opnieuw een lange periode van onzekerheid blijft voortbestaan over de toekomst van de school in Berg aan de Maas.

Inmiddels weten we daarnaast naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers van Pronexus op 5 februari 2020 wat de leerlingprognoses gaan zijn. De leerlingprognose blijft tot 2039 boven de norm van 100 leerlingen om de school in stand te kunnen houden. Tevens staat er in deze cijfers ook hoeveel leerlingen er uit de kern Berg aan de Maas in België naar school gaan.

Naast mijn teleurstelling over het tijdspad dat bewandeld wordt en de onzekerheid die mijn inziens veel te lang aanhoudt, zijn er een aantal vragen welke ik gaarne beantwoord wil zien in dit kader.

  1. Wanneer en waarvoor heeft het college het nodig geoordeeld om een nader juridisch onderzoek te gaan vragen en bij welke bureau is dat gebeurd?
  2. Wat was de uitkomst van het juridisch onderzoek en kan het college ons daar kennis van laten nemen?
  3. Welk zaken moet U nog op basis van dat juridisch onderzoek nader onderzoeken?

Het moge duidelijk zijn dat ik zeer teleurgesteld ben over het uitstellen van de eerder beoogde  besluitvorming en dat wij als raad niet in de gelegenheid gesteld zijn voor het nieuwe schooljaar ouders eindelijk de zekerheid te geven over de voortbestaan van de basisschool in Berg aan de Maas.

Vertrouwende op een spoedige reactie uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten.

Namens de CMB fractie,

Joyce Römers
Raadslid

Meer in deze categorie