Skip to main content

Toekomstplannen Jenaplanschool Elckerlyc

CMB roept het college van burgemeester & wethouders op zich te herbezinnen over de voorgenomen plannen met voormalig Jenaplanschool Elckerlyc.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

Met belangstelling hebben wij als volksvertegenwoordigers de druk bezochte informatieavond over Elcerlyc bijgewoond. Het College presenteerde daar de voorgenomen plannen. Deze komen er op neer dat in het voormalig schoolgebouw Elcerlyc (Burg. Eussenstraat te Elsloo) een voor Stein experimentele woonvorm komt. Dit stuit bij de omwonenden op veel weerstand.

Dat er zo veel mensen aanwezig waren op de informatieavond is een indicatie voor de onrust die de voorgenomen plannen van de gemeente veroorzaakt hebben.

Die ongerustheid blijkt ook uit het feit dat er inmiddels ruim 175 handtekeningen aan de gemeente werden overhandigd. De omwonenden nemen hiermee stelling tegen de voorgenomen plannen.

Geconcludeerd mag worden dat er bij de inwoners onvoldoende draagvlak en vertrouwen aanwezig is. Belangrijke voorwaarden om tot een succesvol plan te komen.

Het gebrek aan draagvlak en vertrouwen heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het college vooraf geen overleg met de omwonenden heeft gevoerd. Het ontbreken van een open en transparante communicatie leidt vanzelfsprekend tot weerstand.

Tijdens de informatieavond zijn enkel de ver uitgewerkte plannen aan de inwoners gepresenteerd. Deze voelen zich buitenspel geplaatst door de gemeente. Zij zijn van mening dat op deze locatie tal van andere geschikte mogelijkheden tot invulling zijn.

Verder bleek tijdens de presentatie dat er substantieel veel gemeenschapsgeld gestoken moet gaan worden in dit risicovol experimenteel woonproject.
Er is door de omwonenden een krachtig signaal afgegeven. Het gemeente bestuur gaat zich daarom nader beraden over de plannen. Het lijkt ons goed om het college er op te wijzen dat er zeker ook andere passende mogelijkheden voorhanden zijn om aan dit gebouw een bestemming te geven. Mogelijkheden die de opgeroepen weerstand bij de omwonenden kunnen wegnemen.

Bent u het met ons eens dat het vanaf het begin betrekken van de burgers gecombineerd met een open en transparante communicatie ook in deze de juiste wijze is?

Is het college met ons van mening dat er ook andere mogelijkheden zijn om dit schoolgebouw een herbestemming te geven welke geen weerstand oproepen bij de omwonenden?

In afwachting van nader bericht verblijven wij met vriendelijke groeten.

Namens de CMB fractie,

Jack Meijers fractievoorzitter
Ingrid van Es raadslid
Chantal Meijers raadslid

Meer in deze categorie