Skip to main content

Amendement CMB inzake RUD verworpen

CMB heeft in de raadsvergadering van 19 mei 2022 een amendement ingediend tegen het raadsvoorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen de begroting voor de RUD. De RUD voert in opdracht van een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de gemeente Stein, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht, geur- en geluidsoverlast, handhaving en milieuadvies. Stein is grootafnemer van de diensten van de RUD.

Raadslid Chantal Meijers heeft namens CMB dan ook verzocht om een uitsplitsing op gemeentelijk niveau zodat controleerbaar is hoeveel exact in de gemeente Stein aan werkzaamheden worden uitgevoerd, teneinde meer grip op de kosten te krijgen. Het amendement is bij meerderheid van stemmen verworpen. 

Meer in deze categorie