Skip to main content

Raadsvragen tijdelijke oplossing afval

CMB steunt de tijdelijke maatregelen die het college thans heeft genomen om ons PMD-afval, oud papier en grof tuinafval alsnog in de kernen van Stein, Urmond en Elsloo weg te brengen. CMB plaatst echter vraagtekens bij het overslaan van de kernen Meers en Berg aan de Maas ten aanzien van de geplaatste voorzieningen en verzoekt het college om hier alsnog passende actie op te ondernemen. Zo houden wij de afstand van de noodzakelijke verplaatsingen binnen onze gemeente zo klein mogelijk.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (ex artikel 155 1e lid gemeentewet jo. artikel 42 Reglement van Orde)

Berg aan de maas, 24 april 2020

Aan het college van B & W te Stein.

Geacht college,

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot u met het volgende.

Ten eerste wil ik graag mijn dank uitspreken dat jullie ons advies ter harte hebben genomen waarbij er actie is ondernomen met betrekking tot het afval binnen onze gemeente nu het milieupark in de Corona-tijd gesloten is.

Ik waardeer het enorm dat er voor onze inwoners faciliteiten geboden worden waardoor ze toch hun oud papier, PMD-afval en grof tuinafval kwijt kunnen in deze tijd.Alleen is dit tot mijn grote verbazing gerealiseerd binnen drie van de vijf kernen binnen de gemeente, namelijk: Elsloo, Stein en Urmond. Waaruit dan ook vanzelfsprekend de vraag in mij opkomt waarom dit binnen de twee anderen kernen Berg aan de Maas en Meers niet die gerealiseerd is.

Deze kernen zijn net zoals Elsloo, Stein en Urmond kernen van de gemeente Stein waar inwoners gemeentebelastingen betalen en ook graag van deze geboden voorzieningen binnen de kern gebruik willen maken.

Ik wil jullie dan ook met passende spoed vragen om ook binnen deze twee bovengenoemde kernen dezelfde voorzieningen te treffen als in de andere drie kernen binnen de gemeente.

Vertrouwende op een spoedige actie uwerzijds verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Joyce Römers Raadslid CMB

Meer in deze categorie