Raadsvragen inzake uitbreiding restafval pvc businesspark Elsloo

CMB stelt opnieuw vragen aan college inzake de procedure omtrent uitbreidingsaanvraag restafval pvc op het businesspark.

Elsloo   1- 3-2018

(schriftelijke vragen conform ex artikel 155 1e lid GW en artikel 39 RvO)

Aan het college van B en W te Stein.

Geacht college,

Zoals bekend maak ik mij grote zorgen over het kennelijk in procedure zijnde verzoek om de uitbreiding met 1400 ton opslag restafval PVC op het businesspark te Elsloo.

In een eerder ontvangen antwoord van het college op een van mijn brieven ter zake werd er melding gedaan dat er door de firma Dirix in november 2017 al een uitbreidingsvergunning was aangevraagd inzake deze verruiming van die opslagmogelijkheden.

Volgens de summiere stukken die mij werden toegezonden, zou het gaan om het verruimen van de opslagmogelijkheden van nu slechts 100 ton naar 1500 ton.

Deze forse toename van restafval PVC past naar mijn opvatting niet op het door ons als raad beoogde hoogwaardig businesspark, omdat het gaat om een bedrijfsactiviteit die milieubelastend is voor de directe woon en leefomgeving. Daarnaast vraag ik mij in alle ernst af of deze uitbreidingen van bedrijfsactiviteiten wel in overeenstemming zijn met het ter zake geldende bestemmingsplan.

Het afgelopen jaar hebben wij bij warmer weer mogen vaststellen dat er zowel op de locatie zelf als in de directe omgeving van deze opslag sprake was van een meer dan normale vliegenoverlast . Dit vormt voor mij aanleiding om het college te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaak van die overlast. Dat onderzoek zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden als de weersomstandigheden gunstig zijn en vooruitlopende op dit onderzoek zou men mogen verwachten dat het college zeer terughoudend is met het verlenen van medewerking aan deze uitbreidingsvergunning.

Omdat ik net als een aantal verontruste inwoners geen enkele informatie kan vinden op de website van de gemeente over deze vergunningsaanvragen en al zeker niet over de daarbij in acht te nemen procedure, verzoek ik het college mij per omgaande alle stukken ter inzage te leggen betreffende deze aanvragen.

Dat acht ik zeker noodzakelijk nu ik uit de beantwoording van de zijde van het college op vragen mijnerzijds ter zake moest afleiden dat men de beslissing op de uitbreidingsaanvraag pas wil gaan nemen na de verkiezingen.

Gelet op de lange voorbereidingstijd welke het college gehad heeft om tot een besluit te komen, zou het hun sieren om ruim voor de verkiezingen een helder en duidelijk besluit te nemen in deze zaak. Daarnaast zou het zeker geen overbodige luxe zijn om de inwoners middels een open en transparante communicatie nader te informeren over deze voor veel inwoners verontrustende aanvraag. Er op vertrouwende dat er meer openheid betracht gaat worden in deze, verblijf ik in afwachting van nader bericht.

Namens de fractie CMB, 

Met vriendelijke groeten,

Chantal Meijers 

┬ę cmb Stein

/brainy.nl - online marketing\

CMB Stein